Hoppa till innehåll

Rådet för bedömning av lagstiftningen
Förtydliga konsekvenserna för företagen av att det införs en lönegräns för uppehållstillstånd på grund av arbete

statsrådets kansli
Utgivningsdatum 12.4.2024 12.05 | Publicerad på svenska 14.5.2024 kl. 13.29
Pressmeddelande

Rådet för bedömning av lagstiftningen har lämnat ett utlåtande om lagförslaget om ändring av utlänningslagen till arbets- och näringsministeriet. I lagförslaget saknas en beskrivning och bedömningen av nuläget, vilket gör det svårt att på basis av förslaget skapa sig en uppfattning om behovet av lagändringen. Konsekvenserna för företag, den offentliga ekonomin och personer som ansöker om uppehållstillstånd eller fortsatt uppehållstillstånd på grund av arbete bör preciseras.

Enligt förslaget ska det i utlänningslagen införas en separat lönegräns som villkor för uppehållstillstånd för arbetstagare och denna lönegräns ska fastställas i eurobelopp genom förordning av statsrådet. Lönegränsen bör inte onödigt begränsa tillgången till arbetskraft och den bör ligga i linje med minimilönen för heltidsarbete enligt kollektivavtalen för de branscher som är i behov av arbetskraftsinvandring. Lönegränsen ska enligt förslaget vara 1 600 euro.

Lagförslaget ger en uppfattning om propositionens positiva och negativa konsekvenser för sysselsättningen och tillgången på arbetskraft. I konsekvensbedömningen nämns de branscher som propositionen kan påverka negativt. Forskning och statistik har utnyttjats väl i lagförslaget.
Det är svårt att få en uppfattning om behovet av lagändring i lagförslaget, eftersom det saknas en beskrivning och bedömningen av nuläget. De viktigaste konsekvenserna kunde förtydligas till exempel genom ett sammandrag, en tabell eller en översikt av konsekvenserna och deras betydelse.

I lagförslaget beskrivs lönegränsens eventuella negativa konsekvenser för företagen, men omfattningen av konsekvenserna kunde beskrivas närmare. Propositionen borde därtill ta upp osäkerhetsfaktorer som har att göra med lönegränsen. Hurudana möjligheter har företagen att förutse förändringar i lönegränsen? Hur ofta kan lönegränsen i praktiken ändras?

Lagförslaget ger ingen uppfattning om hur stora konsekvenserna för de offentliga finanserna verkligen är eftersom uppskattningarna fokuserar på livscykeleffekter på personnivå. Konsekvenserna för den offentliga ekonomin bör förtydligas genom en närmare beskrivning av konsekvensernas storleksklass i euro till exempel på årsnivå. 

Konsekvenserna för utlänningar som ansöker om uppehållstillstånd eller fortsatt uppehållstillstånd på grund av arbete bör beskrivas närmare. Vilka konsekvenser har propositionen för arbetstagare som står i atypiskt anställningsförhållande eller som arbetar utan anställningsförhållande?

Rådet för bedömning av lagstiftningen har lämnat sitt utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 71 och 72 a § i utlänningslagen och 72 § i en lag om ändring av utlänningslagen (projektnummer TEM076:00/2023), som arbets- och näringsministeriet lämnade till rådet per e-post den 28 mars 2024.

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att utkastet till regeringens proposition följer anvisningarna om konsekvensbedömning vid lagberedning på ett nöjaktigt sätt. Rådet rekommenderar att utkastet till proposition korrigeras i enlighet med rådets utlåtande innan propositionen lämnas till riksdagen.  

Ytterligare information: Essi Römpötti, specialsakkunnig, sekreterare för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160 125, och Meri Virolainen, bedömningsråd, generalsekreterare för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160 202

Rådet för bedömning av lagstiftningen är ett självständigt och oberoende organ som lämnar utlåtanden om utkast till regeringens propositioner och konsekvensbedömningarna i dem.