Hyppää sisältöön

Lainsäädännön arviointineuvosto
Arviointineuvosto: Heikentääkö rajavartiolain muutosehdotus omaisuudensuojaa?

valtioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 10.4.2024 12.24
Tiedote 158

Teknologian hyödyntämistä rajaturvallisuuden ylläpitämisessä koskevasta esityksestä saa kohtalaisen käsityksen ehdotuksen sisällöstä ja vaikutuksista. Tarve lainmuutokselle tulee ilmi, mutta muutoksen vaikutuksia esimerkiksi omaisuuden suojaan tulisi tarkentaa.

Esityksen tarkoituksena on mahdollistaa nykyaikaisen teknologian hyödyntäminen rajaturvallisuuden ylläpitämisessä ja muissa keskeisissä Rajavartiolaitoksen lakisääteisissä tehtävissä. Esityksessä ehdotetaan Rajavartiolaitoksen suorittaman teknisen valvonnan tarkoituksen ja käyttöalueen laajentamista. Muutoksilla pyrittäisiin vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön vaatimuksiin.

Lakiehdotuksen mukaan aiempaa useampi henkilö voisi päätyä Rajavartiolaitoksen suorittaman teknisen valvonnan kohteeksi. Lakiehdotuksesta on vaikea saada käsitystä ehdotetun muutoksen merkittävyydestä rajavyöhykkeen läheisyydessä oleskeleville. Arviointineuvosto pitää ymmärrettävänä, jos aiheeseen liittyy luottamuksellisia tietoja, jolloin esitysluonnoksessa ei voida välttämättä kertoa kovin tarkasti esimerkiksi teknisen ja radioteknisen valvonnan yksityiskohtia.

Arviointineuvosto katsoo, että lakiehdotuksen arvio perus- ja ihmisoikeusvaikutuksista on suppea. Lakiehdotuksessa tulisi tarkentaa, miten ehdotus heikentää tai parantaa esimerkiksi yksityiselämän suojaa ja yksityisyyden suojaa. Lakiehdotuksesta ei selviä, voiko kestoltaan pidempi oikeus asettaa teknisen valvonnan laitteistoa rajavyöhykkeen ulkopuolella ilman maanomistajan tai -haltijan lupaa vaikuttaa heikentävästi maanomistajan mahdollisuuteen käyttää omaisuuttaan tai harjoittaa elinkeinotoimintaa.

Lakiluonnoksessa on arvioitu lyhyesti muita toteuttamisvaihtoehtoja ja viitattu rajavartiolainsäädännön muutostarpeita ja kehittämiskohteita koskevaan esiselvitykseen. Arviointineuvosto pitää hyvänä käytäntönä, että vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia on selvitetty jo lakihankkeen esiselvitysvaiheessa.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu hallituksen esitysluonnoksesta rajavartiolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi (hankenumero: SM003:00/2023), jonka sisäministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön sähköpostitse 26.3.2024.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa tyydyttävästi lainvalmistelun vaikutusarviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.   

Lisätietoja: johtava asiantuntija Annika Collin, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 589, arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 202. 

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.