Hoppa till innehåll

Rådet för bedömning av lagstiftningen
Försämrar förslaget egendomsskyddet?

statsrådets kansli
Utgivningsdatum 10.4.2024 12.24 | Publicerad på svenska 14.5.2024 kl. 13.38
Pressmeddelande 158

Propositionen om utnyttjande av teknologi vid upprätthållandet av gränssäkerheten ger en generell uppfattning om innehållet i och konsekvenserna av förslaget. Behovet av en lagändring framgår, men ändringens konsekvenser för till exempel egendomsskyddet bör preciseras.

Syftet med propositionen är att göra det möjligt att utnyttja modern teknik för att upprätthålla gränssäkerheten och för andra centrala lagstadgade uppgifter som Gränsbevakningsväsendet har. I propositionen föreslås det att syftet med och användningsområdet för Gränsbevakningsväsendets tekniska övervakning utvidgas. Avsikten med ändringarna är att möta de krav som förändringarna i omvärlden ställer.

Enligt lagförslaget kan fler personer än tidigare bli föremål för teknisk övervakning som utförs av Gränsbevakningsväsendet. Det är svårt att utifrån lagförslaget få en uppfattning om hur betydande de föreslagna ändringarna är när det handlar om personer som vistas i närheten av gränszonen. Rådet anser att det är förståeligt om frågan är förenad med konfidentiell information, vilket innebär att det inte nödvändigtvis är möjligt att ge en särskilt noggrann redogörelse om till exempel teknisk och radioteknisk övervakning i propositionsutkastet.

Rådet anser att bedömningen av konsekvenserna för de grundläggande och mänskliga rättigheterna är knapphändig i lagförslaget. I lagförslaget bör det preciseras hur förslaget försämrar eller förbättrar till exempel skyddet för privatlivet och integritetsskyddet. Det framgår inte av lagförslaget om rätten att för en längre tid placera anordningar för teknisk övervakning utanför gränszonen utan markägarens eller markinnehavarens tillstånd kan försämra markägarens möjligheter att använda sin egendom eller bedriva näringsverksamhet.

I lagutkastet har man gjort en kortfattad bedömning av andra genomförandealternativ och hänvisat till en förstudie om behoven att ändra och utveckla gränsbevakningslagstiftningen. Rådet anser det vara en god praxis att alternativen och deras konsekvenser har utretts redan i lagprojektets inledningsfas.

Rådet för bedömning av lagstiftningen har gett utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av gränsbevakningslagen och till vissa lagar som har samband med den (projektnummer: SM003:00/2023). Inrikesministeriet lämnade propositionsutkastet till rådet per e-post den 26 mars 2024.

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att utkastet till regeringens proposition följer anvisningarna om konsekvensbedömning vid lagberedning på ett nöjaktigt sätt. Rådet rekommenderar att utkastet till proposition korrigeras i enlighet med rådets utlåtande innan propositionen lämnas till riksdagen.   

Mer information: Annika Collin, ledande sakkunnig, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160 589, Meri Virolainen, bedömningsråd, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160 202 

Rådet för bedömning av lagstiftningen är ett självständigt och oberoende organ som lämnar utlåtanden om utkast till regeringens propositioner och konsekvensbedömningarna i dem.