Hyppää sisältöön

Lainsäädännön arviointineuvosto
Sukupuolijakauma pörssiyhtiöissä: edistääkö lainsäädännön muutosesitys tasa-arvoa merkittävästi?

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 8.5.2024 11.48
Tiedote 288

Osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja kauppakamarilain muuttamista koskevassa lakiehdotuksessa on arvioitu monipuolisesti yritysvaikutuksia. Ehdotus täyttää hyvin lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen vaatimukset. Arvioinnissa on hyödynnetty myös tutkimustietoa. Vaikutuksia yrityksille ja sukupuolten tasa-arvoon tulee kuitenkin vielä täsmentää.

Ehdotetulla muutoksella pantaisiin täytäntöön pörssiyhtiöiden hallintoelinten jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamista ja siihen liittyviä toimenpiteitä koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Aliedustetun sukupuolen edustajilla tulisi olla vähintään 40 prosenttia toimivaan johtoon kuulumattomien jäsenten hallintoelinpaikoista. Velvoitteet koskevat myös vastaavanlaisia osuuskuntia.

Lakiehdotuksen mukaan ehdotetulla sääntelyllä pyritään edistämään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa soveltamisalaan kuuluvien yhtiöiden ylimmissä johtotehtävissä. Arviointineuvosto katsoo, että esityksessä voisi vielä kuvata, onko muutos merkittävä tasa-arvon edistämisen kannalta pörssiyhtiöiden hallintoelimissä suhteessa nykytilaan.

Arviointineuvosto katsoo, että kansallisen liikkumavaran käyttöön liittyviä valintoja ja vähimmäistason ylittävää lisäsääntelyä olisi esityksessä selkeytettävä. Tällaiset sääntelyratkaisut voitaisiin esittää kootusti esimerkiksi taulukossa tai graafisessa esityksessä.

Lakiehdotuksessa esitetään, että pienet ja keskisuuret pörssiyhtiöt rajattaisiin ehdotettavan säätelyn soveltamisalan ulkopuolelle direktiivin mahdollistaessa sen. Arviointineuvosto katsoo, että esityksessä tulisi arvioida ehdotettavan kansallisen sääntelyn vaikuttavuutta direktiivin tavoitteisiin nähden. Millä tavalla ehdotettava sääntely vaikuttaa syrjintään puuttumiseen ja kuinka vahva yhteys sillä on tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevaan lainsäädäntöön? Voiko ratkaisulla olla vaikutuksia pienten ja keskisuurten yritysten tuottavuudelle?

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja kauppakamarilain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä (OM062:00/2017), jonka oikeusministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön sähköpostitse 25.4.2024.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos täyttää hyvin lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen vaatimukset. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitysluonnosta täydennetään neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista. 

Lisätietoja: johtava asiantuntija Annika Collin, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 589, arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 202

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.