Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunto 15.1.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto 15.1.2015 13.30
Tiedote 20/2014

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia. Muutokset koskisivat pienimuotoista sähkön tuotantoa.

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 15.1.2015 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 349/2014 vp) eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia. Muutokset koskisivat pienimuotoista sähkön tuotantoa. Sähköverotuksen ulkopuolelle kokonaan jäävien voimalaitosten määritelmää muutettaisiin niin, että se koskisi enintään 100 kilovolttiampeerin nimellistehoisia voimalaitoksia nykyisen 50 kilovolttiampeerin tehoisten laitosten sijasta. Samassa yhteydessä purettaisiin nykyinen sääntely, jossa yli 50 mutta enintään 2 000 kilovolttiampeerin nimellistehoisen voimalaitoksen verokohtelu riippuu siitä, siirretäänkö sähköä sähköverkkoon kalenterikuukauden aikana vai ei. Tilalle ehdotetaan sääntelyä, jossa myös yli 100 kilovolttiampeerin nimellistehoinen voimalaitos säilyisi verotuksen ulkopuolella, jos sen kalenterivuodessa tuottaman sähkön määrä ei ylitä 800 000 kilowattituntia. Sähkön pientuotannon sääntely koskisi nykyisenkaltaisesti niin fossiilista kuin uusiutuvaa energiaa käyttäviä voimalaitoksia. (VM lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen 0295 530 372)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 350/2014 vp) eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia siten, että nestekaasun verottomuus poistettaisiin. Nestekaasusta kannettaisiin muiden lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden tapaan nestekaasun energiasisältöön perustuva energiasisältövero ja poltosta syntyvän hiilidioksidin ominaispäästöön perustuva hiilidioksidivero. Hallinnollisista syistä enintään 1 000 gramman vähittäismyyntipakkauksissa oleva nestekaasu säilyisi verottomana. Siihen sovellettaisiin kuitenkin edelleen valmisteverotuksen valvontaa ja siirtämistä koskevia säännöksiä. Nestekaasun verotuksessa noudatettaisiin valmisteverotuksen yleisiä periaatteita ja menettelyitä, joista säädetään valmisteverotuslaissa ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. (VM lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen 0295 530 372)

Hallituksen esitys (HE 351/2014 vp) eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Tullissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa, joka sisältäisi nykyisin tullilaissa olevat henkilörekisterisäännökset. Laissa säädettäisiin aiempaa täsmällisemmin Tullin henkilörekistereistä ja henkilötietojen käsittelystä. Uuden lain soveltamisala kattaisi Tullille laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi tarpeellisten henkilötietojen automaattisen käsittelyn ja muun henkilötietojen käsittelyn, jos ne muodostavat tai niiden on tarkoitus muodostaa henkilörekisteri tai sen osa. Lisäksi Tullilla olisi oikeus saada eräitä muita tietoja, jotka ovat tarpeen Tullille laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi. Henkilötietolaista ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetusta laista poikettaisiin vain, jos se on tullitoiminnan tehokkuuden turvaamiseksi tai Euroopan unionin tulli- tai muita tietojärjestelmiä koskevien määräysten huomioon ottamiseksi välttämätöntä. Ehdotetun lain mukaan Tullin rikostorjunta voisi hyödyntää nykyistä laajemmin poliisin tietojärjestelmiä. Lisäksi ehdotetaan muutettaviksi pakkokeinolakia, poliisin, Tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annettua lakia, henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annettua lakia, Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta annettua lakia, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia, asevelvollisuuslakia, Europolia koskevan päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta annettua lakia, Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta annettua lakia, Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annettua lakia, ajoneuvoliikennerekisteristä annettua lakia, eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annettua lakia, maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annettua lakia sekä sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annettua lakia. Nämä muutokset ovat pääosin teknisiä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2015. (VM neuvotteleva virkamies Jere Lumme 0295 530 041)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 352/2014 vp) eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annettua lakia. Pienten riippumattomien panimoiden alkoholiveron alennusta lisättäisiin. Lisäksi ehdotetaan, että verotukeen oikeutettujen panimoiden vuosituotannon ylärajaa nostettaisiin. Lakia sovellettaisiin 1.1.2015 alkaen. (VM neuvotteleva virkamies Tanja Nurmi 0295 530 335)

Hallituksen esitys (HE 353/2014 vp) eduskunnalle kalataloushallinnon uudelleen organisointia koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annettua lakia, kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annettua lakia, kalastuslakia, Hallituksen Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annettua lakia sekä yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annettua lakia. Ehdotetut teknisluonteiset muutokset liittyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetulla valtioneuvoston asetuksella toteutettuun kalataloushallinnon uudelleen organisointiin, jossa kalataloustehtävien hoito keskitettiin Varsinais-Suomen, Pohjois-Savon ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin. Kalataloushallinnon uusi organisaatiomalli tuli voimaan vuoden 2015 alussa. Lisäksi esitys sisältää merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetussa laissa maa- ja metsätalousministeriölle säädettyjen toimeenpanotehtävien siirron Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. Yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muutoksella mahdollistetaan valvonnan ohjaus- ja koordinaatiotehtävien siirtäminen maa- ja metsätalousministeriöstä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle valtioneuvoston asetuksella. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2015. (MMM lainsäädäntöneuvos Heidi Aliranta 0295 162 410)

Hallituksen esitys (HE 354/2014 vp) eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi uuden lain edellyttämiä muutoksia. Lakiehdotuksessa säädettäisiin sosiaalihuollon keskeisten ammattiryhmien ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisestä, ammatinharjoittamisoikeuden rekisteröinnistä, sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ohjauksesta ja valvonnasta sekä valvontaviranomaisten tehtävistä ja työnjaosta. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntäisi hakemuksesta oikeuden harjoittaa sosiaalityöntekijän, sosionomin ja geronomin ammatteja voimassa olevien koulutusrakenteiden mukaisesti. Laissa säädettäisiin myös oikeudesta käyttää sosiaalihuollon ammattihenkilön ammattinimikettä. Nimikesuojatun ammattihenkilön ammattinimikkeistä ja vaadittavasta koulutuksesta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Lupa- ja valvontavirasto ryhtyisi ylläpitämään sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriä vastaavalla tavalla kuin terveydenhuollon ammattihenkilöiden osalta. Lakiehdotus sisältää säännökset sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkittävistä tiedoista. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnan tehtävät laajenisivat sosiaalihuoltoon. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. (STM hallitussihteeri Eila Mustonen 0295 163 460)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 15.1.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus sisäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan 1.1.2015. Samaan aikaan tulivat voimaan yhdenvertaisuusvaltuutetusta sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta annetut lait. Aiemmin sisäministeriön yhteydessä toimineiden vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan tilalle tulevat uudet toimijat (yhdenvertaisuusvaltuutettu sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta) siirtyivät edellä mainitun lainsäädännön voimaan tullessa oikeusministeriön yhteyteen. Yhdenvertaisuus ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen siirrettiin valtioneuvoston ohjesäännön 1.1.2015 voimaan tulleella muutoksella sisäministeriön toimialasta oikeusministeriön toimialaan. Asetuksen 1 ja 2 §:ään tehdään mainituista siirroista aiheutuvat muutokset. Lisäksi asetuksen 7 §:n säännöksiä kelpoisuusvaatimuksista täsmennetään. Asetus tulee voimaan 19.1.2015. (SM kansliapäällikkö Päivi Nerg 0295 418 803)

Valtioneuvoston asetus kolttalain mukaisten tukien hakuajan päättymisestä. Kolttalain mukaisten tukien, asuntorahoitusta lukuun ottamatta, hakuaika päättyy 16.1.2015 alkaen toistaiseksi. Haku jatkuu vasta sen jälkeen, kun kolttalain mukaiset tukijärjestelmät on saatettu vastaamaan EU:n uusia valtiontukisääntöjä, joita on noudatettava 2015 alkaen. Asetus tulee voimaan 16.1.2015. (MMM lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa 0295 162 252)

Valtioneuvoston asetus eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta. Asetuksen 11 §:n 2 momentti muutetaan siten, että rifampisiinia saa käyttää yhdessä erytromysiinin, atsitromysiinin tai klaritromysiinin kanssa pikkuvarsojen Rhodococcus equi -infektioiden hoidossa. Asetus tulee voimaan 1.2.2015. (MMM lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen 0295 162 438)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta. Etelä-Suomen kansallista tukea maksetaan sika- ja siipikarjataloudelle tuotannosta irrotettuna tukena. Puutarhataloudelle tukea maksetaan kasvihuonetuotannon tukena ja puutarhatuotteiden varastointitukena. Tukeen arvioidaan tarvittavan 29,06 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 21.1.2015. (MMM neuvotteleva virkamies Martti Patjas 0295 162 474)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta. Sokerijuurikkaan kansallista tukea maksetaan enintään 350 euroa hehtaarilta. Tukeen arvioidaan tarvittavan 4,55 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 21.1.2015. (MMM neuvotteleva virkamies Martti Patjas 0295 162 474)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus pysyvien laitumien ennakkolupamenettelystä vuonna 2015. Valtioneuvosto päätti 8.1.2015 Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain perusteella pysyvien laitumien ennakkolupamenettelyn käyttöönottamisesta. Asetuksella säädetään ennakkoluvan myöntämisen edellytyksistä, ennakkoluvan hakemisesta ja myöntämisestä. Asetus tulee voimaan 20.1.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus kansainvälisestä maantieliikenteestä Valko-Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus tulee voimaan 17.1.2015. Laki (1041/2014) ja asetus tulevat voimaan 20.1.2015. (LVM hallitusneuvos Jorma Hörkkö 0295 342 503)

Valtioneuvoston asetus energiakatselmuksista. Asetus täydentää energiatehokkuuslakia energiakatselmusten osalta. Energiatehokkuuslailla ja sen nojalla annettavalla asetuksella pannaan täytäntöön EU:n energiatehokkuusdirektiivi. Asetuksella tarkennetaan energiatehokkuuslaissa suurille yrityksille säädettyä velvoitetta tehdä yrityksen energiakatselmus. Asetuksessa määritellään yrityksen energiakatselmukseen kuuluvien kohdekatselmusten vähimmäisvaatimukset sekä kohdekatselmusten vähimmäismäärä. Samoin asetuksella säädetään yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilön pätevyydestä ja koulutuksesta. Asetus tulee voimaan 19.1.2015. (TEM ylitarkastaja Outi Kumpuvaara 0295 064 106)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 15.1.2015 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomuksesta eduskunnalle valtion vuoden 2013 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunta on hyväksynyt kertomusten johdosta seuraavan kannanoton: 1. Eduskunta edellyttää, että hallitus arvioi merkittävien ICT-hankkeiden tuloksia, kustannuksia ja tuottavuushyötyjä osana hankesalkun seurantaa ja raportoi tuloksista eduskunnalle. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon sekä tarkastusvaliokunnan mietintöön että sen liitteinä oleviin erikoisvaliokuntien lausuntoihin sisältyvät eduskunnan aikaisempia lausumia ja muitakin seikkoja koskevat kannanotot. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2015 talousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2015 talousarvion täydentämisestä pöytäkirjaan (HE 131/2014 vp ja HE 247/2014 vp) ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunta on päättänyt, että vuotta 2015 koskevaa talousarviota sovelletaan 1.1.2015 alkaen. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että hallitus jatkaa toimia, joilla julkiset menot saatetaan kestävästi rahoitettavissa olevalle tasolle, ja vauhdittaa rakennepoliittisia toimia. 2) Eduskunta edellyttää, että hallitus toimii määrätietoisesti Suomen kilpailukyvyn palauttamiseksi ja tässä tarkoituksessa kohdentaa yritysten yleisiä toimintaedellytyksiä, edistää työllistämismahdollisuuksia, työvoiman liikkuvuutta ja maltillista palkkapolitiikkaa sekä tukee tutkimusta ja innovaatiota. 3) Eduskunta edellyttää, että hallitus pyrkii nostamaan Suomen työllisyysastetta ja alentamaan työttömyyttä poistamalla kannustinloukkuja, pitämällä huolta koulutuksen laadusta sekä suuntaamalla koulutusta paremmin työvoimatarpeiden mukaan, lisäämällä työvoiman liikkuvuutta, pidentämällä työuria, parantamalla työssäviihtymistä sekä edistämällä työkykyisyyttä ja kuntoutusta. 4) Eduskunta edellyttää, että seuraavassa kehyspäätöksessä Opetushallituksen resurssit turvataan niin, että se pystyy huolehtimaan pitkäjänteisesti sille kuuluvista kehittämis- ja muista lakisääteisistä tehtävistä. 5) Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittamista koskevan lakiesityksen eduskunnalle viimeistään tammikuun alussa, jotta eduskunta voi käsitellä ja hyväksyä esityksen hyvissä ajoin ennen ensi vuoden ensimmäisen lisätalousarvion hyväksymistä, ja että eduskunta voi tuossa yhteydessä arvioida uudelleen yleissivistävän koulutuksen laatua koskevien hankkeiden kehittämistä. Eduskunta korostaa, että yleissivistävän koulutuksen laatua koskevat hankkeet on voitava toteuttaa suunnitellulla tavalla. 6) Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ulkomaisten peliyhtiöiden Suomessa tapahtuvan laittoman markkinoinnin estämiseksi. 7) Eduskunta edellyttää, että liikenne- ja viestintäministeriö selvittää yhdessä valtiovarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön sekä yritysten ja alueiden kanssa ne toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset kotimaan kentille suuntautuvan lentoliikenteen kehittämiseen, jotta se tukee aiempaa paremmin alueiden saavutettavuutta, kansainvälisen vientiteollisuuden toimintamahdollisuuksia ja matkailun kehittämistä. 8) Eduskunta edellyttää, että päihdeäitien hoidon turvaava rahoitus otetaan huomioon päätettäessä seuraavaa määrärahakehystä ja että sote-uudistuksen yhteydessä hoidon järjestämis- ja rahoitusvastuu osoitetaan selkeästi sosiaali- ja terveysalueille. 9) Eduskunta edellyttää, että yliopistotasoisen terveydenhuollon tutkimuksen sekä sektoritutkimuksen rahoitus ja toimintamahdollisuudet turvataan ja että seuraavalla hallituskaudella arvioidaan laaja-alaisesti tutkimusrahoitusuudistuksen vaikutukset mm. tutkimuksen laatuun. Samalla on arvioitava, minkälaisia korjaavia toimenpiteitä mahdollisesti tarvitaan korkeatasoisen tutkimuksen turvaamiseksi ja kestävän rahoitustason saavuttamiseksi. 10) Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa turvakotien resurssitarpeet huomioon vuoden 2015 ensimmäisessä lisätalousarviossa ja huolehtii siitä, että määrärahakehykseen sisältyvät myös riittävät resurssit Istanbulin sopimuksen mukaisten velvoitteiden toimeenpanoon ja erityisesti turvakotipaikkojen asteittaiseen lisäämiseen Euroopan neuvoston suositusten mukaiselle tasolle. (VM osastopäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)

Päätös hyväksyä Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu päätös. Eduskunta on 12.12.2014 hyväksynyt hallituksen esityksessä (HE 248/2014 vp) tarkoitetun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (2014/335/EU, Euratom). (VM lainsäädäntöneuvos Martti Anttinen 0295 530 005)

Päätös asettaa kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunta toimikaudeksi 15.1.2015-14.1.2018. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): valtiovarainministeriö: liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko (talouspolitiikan koordinaattori Jukka Pekkarinen), ylijohtaja Päivi Laajala (hallitusneuvos Auli Valli-Lintu), budjettipäällikkö Hannu Mäkinen (apulaisbudjettipäällikkö Juha Majanen), budjettineuvos Jouko Narikka (finanssisihteeri Marja Paavonen); sosiaali- ja terveysministeriö: osastopäällikkö Veli-Mikko Niemi (talousjohtaja Mikko Staff); opetus- ja kulttuuriministeriö: osastopäällikkö Eeva-Riitta Pirhonen (finanssisihteeri Timo Ertola). Neuvottelukunnan puheenjohtaja on ministeri Paula Risikko ja varapuheenjohtaja varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen Suomen Kuntaliitosta. (VM lainsäädäntöneuvos Minna-Marja Jokinen 0295 530 820)

Päätös asettaa keskusverolautakunta 31.12.2019 päättyväksi viisivuotiskaudeksi. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: ylijohtaja, ma. professori, KTT Juha Lindgren Verohallinto/Vaasan yliopisto (erityisasiantuntija Sirpa-Liisa Venesjärvi Verohallinto); varapuheenjohtaja: johtava veroasiantuntija, OTK Jari Salokoski (ylitarkastaja Soili Sinisalo) Verohallinto, lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgren (erityisasiantuntija Anu Rajamäki) valtiovarainministeriö, hallitusneuvos Tommi Parkkola (lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila) valtiovarainministeriö, lakimies Pasi Pönkä (veroasiantuntija Jukka Hakola) Suomen Kuntaliitto, maaseutuyrittäjyysjohtaja Timo Sipilä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (lakimies Mikaela Strömberg-Schalin Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC ) lakimies Minna Tanska Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (lakiasioiden päällikkö Markku Kuoppamäki Palvelualojen ammattiliitto PAM ry), johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara (veroasiantuntija Mika Jokinen) Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry ja johtaja Terhi Järvikare (veroasiantuntija Kristiina Virtanen) Keskuskauppakamari. (VM ylitarkastaja Henna Ritari 0295 530 591)
Tiedote

Päätös asettaa valtuuskunta YK:n sosiaalisen kehityksen toimikunnan (CSocD) 53. kokoukseen New Yorkissa 4.-13.2.2015 ja oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan johtaja on pysyvä edustaja Kai Sauer Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, varajohtaja osastopäällikkö Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriöstä ja jäsenet ovat ministerineuvos Lasse Keisalo Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, ylijohtaja Marja Vaarama Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, johtaja Päivi Voutilainen sosiaali- ja terveysministeriöstä, neuvotteleva virkamies Elina Palola sosiaali- ja terveysministeriöstä, lähetystöneuvos Pasi Pöysäri Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, neuvonantaja Timo Voipio ulkoasiainministeriöstä ja ylitarkastaja Anni Kaukoranta sosiaali- ja terveysministeriöstä. (STM neuvotteleva virkamies Outi Kuivasniemi 0295 163 117)

Päätös nimittää Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston jäseneksi Minna Karhusen tilalle palvelujohtaja Jorma Haapanen 16.1.2015 lukien hallintoneuvoston 31.12.2016 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Pekka Paaermaa 0295 163 180)

Päätös vahvistaa korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelma vuodeksi 2015. Päätös sisältää vuoden 2015 korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien alueelliset ja muut perusteet. Vuonna 2015 valtion tukemasta tuotannosta pääosa suunnataan edelleen tarpeiden mukaisesti suurimpiin kasvukeskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle. Vuokra-asunnoille ja asumisoikeusasunnoille suunnattu hyväksymisvaltuus on yhteensä 1 170 miljoonaa euroa. Jakoehdotusta tehtäessä on painotettu vuokra-asuntotuotantoa, jonka osuus korkotukilainoista on 71 prosenttia. Niin sanottuihin normaaleihin vuokra-asuntoihin osoitetaan 36 prosenttia valtuudesta. Erityisryhmille (vanhukset, opiskelijat, muut erityisryhmät) tarkoitettuihin asuntoihin kohdennetaan 35 prosentin osuus lainoista. Asumisoikeusasuntoihin kohdennetaan 29 prosenttia valtuudesta. Niin sanotuille välimallin lainoille on talousarviossa osoitettu 285 miljoonan euron takausvaltuus. Vuoden 2015 alusta voimaan tulleen asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta annetun lain mukaisille lainoille on osoitettu 100 miljoonan euron takausvaltuus. Tämä tukimuoto korvaa tähän asti käytössä olleen asunto-osakeyhtiöiden perusparannusten korkotukilainoituksen. Omakotitalojen rakentamista varten myönnettävistä korkotukilainoista on luovuttu niiden vähäisen kysynnän takia. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 0400 143 870)
Tiedote

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 15.1.2015 seuraavat nimitysasiat:

Lääketieteen tohtori, filosofian maisteri Meri Larivaara sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.2.2015-31.7.2017. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163 522)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

 

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta (HE 168/2014 vp). Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettua lakia muutetaan siten, että poliisilla on oikeus saada tietoja yhteisöiltä ja yhtymiltä matkustajaa ja kulkuneuvon henkilökuntaa koskevista rekistereistä terrorismin ja rikollisuuden torjuntaa varten. Tietojen toimittamisvelvollisuutta voidaan tehostaa asettamalla uhkasakko. Laki tulee voimaan 27.1.2015. (SM neuvotteleva virkamies Jouko Huhtamäki 0295 488 556)
Tiedote

Palaa sivun alkuun