Käyttäytymistieteellinen toiminta osana päätöksentekoa

Käyttäytymistieteellisen toiminnan taustalla on monitieteinen lähestymistapa ihmisen käyttäytymisen muutokseen ja päätöksentekoon. Käyttäytymistieteet hyödyntävät ajantasaista tutkimusta psykologian, sosiaalipsykologian, neurotieteiden ja muiden yhteiskuntatieteiden aloilta.

Ihmislähtöisen ja käyttäytymisen huomioivan hallinnon lähtökohtana on se, että tiedon rajat ja oletuksiin perustuvat odotukset ihmisten toiminnassa tunnistetaan. Käyttäytymistieteen avulla tutkitaan, miten kansalaiset ajattelevat, kokevat ja toimivat.

Ajantasaista tietoa saadaan esimerkiksi Kansalaispulssi-kyselyllä, jossa selvitetään kansalaisten näkemyksiä viranomaisten toiminnasta ja viestinnästä sekä vastaajien omasta mielialasta ja tulevaisuuden odotuksista. Kansalaispulssi-kysely ja kansalaishaastattelut ovat olleet perustana muun muassa suomalaisten henkistä kriisinkestävyyttä, varautumista, toimijuutta sekä yhteisöllisyyttä erilaisissa kriisi- ja häiriötilanteissa käsittelevässä muistiossa.

Kettu-toiminta

Käyttäytymistieteellinen ennakointi ja tieto tulevaisuuden hallinnossa -toiminta sai alkunsa Käyttäytymistieteellisen neuvonannon hankkeena lokakuussa 2020 vastauksena koronapandemian tuomaan tarpeeseen.

Kettu tekee yhteistyötä julkisen hallinnon toimijoiden kanssa, vahvistaa hallinnon osaamista ja tekee kokeilevaa tutkimusta. 

Kettu-toiminnan tukena on kehittämisryhmä, johon kuuluu tiedeyhteisön ja organisaatioiden asiantuntijoita. Kettu-toiminnasta vastaa valtioneuvoston kanslian strategiaosasto.

Kettu-tiimi tekee kokeilevaa tutkimusta yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden ja tiedeyhteisön kanssa. Työryhmä toimii välittäjänä tutkijoiden ja virkahenkilöiden välillä ylläpitäen verkostoja. Tutkimus lähtee usein liikkeelle tarpeesta ymmärtää paremmin jollakin politiikka-alueella ilmenevää ongelmaa muun muassa kyselyitä ja kansalaishaastatteluja hyödyntäen. Pilottitutkimuksissa ja kokeiluissa selvitetään parhaiten toimivia tapoja ennen lopullisia päätöksiä laajasta toteutuksesta tai sääntelystä.

Yhteystiedot

Maarit Lassander, johtava asiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Hallituspolitiikkayksikkö Puhelin:0295160037   Sähköpostiosoite:


Emmi Korkalainen, erityisasiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Hallituspolitiikkayksikkö Puhelin:0295160634   Sähköpostiosoite: