Beteendevetenskaplig verksamhet som en del av beslutsfattandet

Beteendevetenskaplig verksamhet präglas av ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till beslutsfattande och förändringar i människors beteende. Beteendevetenskaper använder sig av aktuell forskning inom psykologi, socialpsykologi, neurovetenskap och andra samhällsvetenskaper.

Grunden för förvaltning som utgår från människan och tar hänsyn till beteendet är att man känner till kunskapens gränser och de förväntningar om människors agerande som baserar sig på antaganden. Med hjälp av beteendevetenskap forskar man i hur människor tänker, upplever och agerar.

Beteendevetenskapliga innovationer har påverkat utvecklingen av förvaltningen inom flera olika politikområden. Politik är kopplad till människors beteende, och medvetenhet om detta ger en bättre förståelse av hur man genom god förvaltning kan lösa svåra sociala problem.

FINBEPOL (Teamet för beteendepolitik i Finland)

FINBEPOL verksamheten startade i form av projektet ”Käyttäytymistieteellinen neuvonanto” för beteendevetenskaplig rådgivning. Projektet inleddes i oktober 2020 som svar på behov till följd av covid-19-pandemin.

FINBEPOL samarbetar med aktörer inom den offentliga förvaltningen, stärker förvaltningens kompetens och bedriver experimentell forskning. FINBEPOL arbetsgrupp för utveckling består av experter som representerar forskarsamhället och olika organisationer. Strategiavdelningen vid statsrådets kansli ansvarar för arbetet.

FINBEPOL verksamheten bedriver experimentell forskning i samarbete med forskningsorganisationer och forskarsamhället. FINBEPOL-teamet agerar förmedlare mellan forskare och tjänstemän och upprätthåller nätverk. Forskningen utgår ofta från ett behov att bättre förstå ett problem inom något politikområde bland annat genom enkäter och intervjuer. De bästa metoderna utreds genom pilotstudier och försök innan det fattas slutliga beslut om omfattande genomförande eller reglering.

Kontaktinformation

Maarit Lassander, ledande sakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för regeringspolitik Telefon:0295160037   E-postadress:


Emmi Korkalainen, specialsakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för regeringspolitik Telefon:0295160634   E-postadress: