Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2018/35

« Tasavallan presidentin esittely 5.7.2019 14.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 29/2018 vp; EV 295/2018 vp)

HE 29/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Arja Manner, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150450
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
 2. Lag om rättegång i förvaltningsärenden
 3. Laki hallintolain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av förvaltningslagen
 5. Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
 6. Lag om ändring av 6 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen
 7. Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta
 8. Lag om ändring av lagen om förvaltningsdomstolarna
 9. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
 10. Lag om ändring av rättegångsbalken
 11. Laki ulosottokaaren 2 luvun 21 §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 2 kap. 21 § i utsökningsbalken
 13. Laki oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain muuttamisesta
 14. Lag om ändring av lagen om rättegång i försäkringsdomstolen
 15. Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta
 16. Lag om ändring av lagen om rättegång i marknadsdomstolen
 17. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta
 18. Lag om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar
 19. Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 2 § i lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång
 21. Laki oikeusapulain muuttamisesta
 22. Lag om ändring av rättshjälpslagen
 23. Laki vankeuslain 20 luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 20 kap. 1 och 4 § i fängelselagen
 25. Laki tutkintavankeuslain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 15 kap. 1 § i häktningslagen
 27. Laki säätiölain 14 luvun 16 §:n muuttamisesta
 28. Lag om ändring av 14 kap. 16 § i stiftelselagen
 29. Laki vesilain muuttamisesta
 30. Lag om ändring av vattenlagen
 31. Laki ympäristönsuojelulain 190 ja 197 §:n muuttamisesta
 32. Lag om ändring av 190 och 197 § i miljöskyddslagen
 33. Laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annetun lain 4 §:n muuttamisesta
 34. Lag om ändring av 4 § i lagen om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken
 35. Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
 36. Lag om ändring av 18 § i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen
 37. Laki Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun lain 35 f ja 37 §:n muuttamisesta
 38. Lag om ändring av 35 f och 37 § i lagen om skydd för miljön i Antarktis
 39. Laki vesihuoltolain 16 ja 32 §:n muuttamisesta
 40. Lag om ändring av 16 och 32 § i lagen om vattentjänster
 41. Laki kalastuslain 124 ja 125 §:n muuttamisesta
 42. Lag om ändring av 124 och 125 § i lagen om fiske
 43. Laki eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetun lain 25 §:n muuttamisesta
 44. Lag om ändring av 25 § i lagen om överföring av skötseln av lån och fordringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på Statskontoret
 45. Laki erikoiskasvien markkinoimismaksuista annetun lain kumoamisesta
 46. Lag om upphävande av lagen om marknadsföringsavgifter för specialväxter
 47. Laki perusopetuslain 36 a ja 42 a §:n muuttamisesta
 48. Lag om ändring av 36 a och 42 a § i lagen om grundläggande utbildning
 49. Laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain 26 ja 43 §:n muuttamisesta
 50. Lag om ändring av 26 och 43 § i lagen om Europeiska skolan i Helsingfors
 51. Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain muuttamisesta
 52. Lag om ändring av lagen om rättsskyddsnämnden för studerande
 53. Laki työtapaturma- ja ammattitautilain 238 §:n muuttamisesta
 54. Lag om ändring av 238 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
 55. Laki maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 136 §:n muuttamisesta
 56. Lag om ändring av 136 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
 57. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
 58. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
 59. Laki sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 a ja 14 §:n muuttamisesta
 60. Lag om ändring av 10 a och 14 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet
 61. Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 8 a ja 12 §:n muuttamisesta
 62. Lag om ändring av 8 a och 12 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
 63. Laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 ja 14 §:n muuttamisesta
 64. Lag om ändring av 10 och 14 § i lagen om besvärsnämnden för olycksfallsärenden
 65. Laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 ja 12 §:n muuttamisesta
 66. Lag om ändring av 10 och 12 § i lagen om besvärsnämnden för studiestöd
 67. Laki palkkaturvalain 26 §:n muuttamisesta
 68. Lag om ändring av 26 § i lönegarantilagen
 69. Laki merimiesten palkkaturvalain 24 §:n muuttamisesta
 70. Lag om ändring av 24 § i lagen om lönegaranti för sjömän
 71. Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 117 §:n muuttamisesta
 72. Lag om ändring av 117 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster
 73. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta
 74. Lag om ändring av lagen om offentlig upphandling och koncession
 75. Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain muuttamisesta
 76. Lag om ändring av lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling
 77. Laki sosiaalisista yrityksistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
 78. Lag om ändring av 9 § i lagen om sociala företag
 79. Laki maakaasumarkkinalain 96 §:n muuttamisesta
 80. Lag om ändring av 96 § i naturgasmarknadslagen
 81. Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 37 §:n muuttamisesta
 82. Lag om ändring av 37 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
 83. Laki sähkömarkkinalain 114 §:n muuttamisesta
 84. Lag om ändring av 114 § i elmarknadslagen
 85. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
 86. Lag om ändring av utlänningslagen
 87. Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta
 88. Lag om ändring av lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel
 89. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
 90. Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
 91. Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 66 ja 72 §:n muuttamisesta
 92. Lag om ändring av 66 och 72 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
 93. Laki tullilain 92 ja 94 §:n muuttamisesta
 94. Lag om ändring av 92 och 94 § i tullagen
 95. Laki autoverolain 70 a ja 72 §:n muuttamisesta
 96. Lag om ändring av 70 a och 72 § i bilskattelagen
 97. Laki polttoainemaksusta annetun lain 19 ja 23 a §:n muuttamisesta
 98. Lag om ändring av 19 och 23 a § i bränsleavgiftslagen
 99. Laki ajoneuvoverolain 48 ja 50 a §:n muuttamisesta
 100. Lag om ändring av 48 och 50 a § i fordonsskattelagen
 101. Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
 102. Lag om ändring av 12 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
 103. Laki veronkantolain 35 §:n muuttamisesta
 104. Lag om ändring av 35 § i lagen om skatteuppbörd