Valtioneuvoston päätös SM/2020/16

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.2.2020 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston päätös turvapaikanhakijoiden ottamisesta Suomeen

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Kukka Krüger, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488270
Asia
Ulkomaalaislain 93 §:n mukaan valtioneuvosto voi yleisistunnossaan päättää ulkomaalaisten ottamisesta Suomeen erityisellä humanitaarisella perusteella tai kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi. Ehdotus valtioneuvoston päätökseksi valmistellaan yhteistyössä sisäministeriön, ulkoministeriön ja työ - ja elinkeinoministeriön kesken. Sisäministeriö on valmistellut päätösehdotuksen yhteistyössä ulkoministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa ulkomaalaislain 93 §:n edellyttämällä tavalla. Päätöksessä esitetään, että Suomi ottaa yhteensä enintään 175 kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevaa turvapaikanhakijaa Välimeren alueen Euroopan unionin ulkorajavaltioista. Hakijoita voidaan vastaanottaa Kreikasta, Kyprokselta, Maltalta ja Italiasta sen mukaan, missä heidän tilanteensa on vakavin.
Esitys
Valtioneuvosto päättää, että Suomi ottaa Välimeren alueen Euroopan unionin ulkorajavaltioista yhteensä enintään 175 kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevaa turvapaikanhakijaa, ensisijaisesti ilman huoltajaa olevia alaikäisiä sekä yksinhuoltajaperheitä, joilla on todennäköisesti perusteita saada kansainvälistä suojelua ja jotka tulevat erityisen heikon turvallisuustilanteen maista kuten Syyriasta ja Afganistanista. Hakijoita voidaan vastaanottaa Kreikasta, Kyprokselta, Maltalta ja Italiasta sen mukaan, missä heidän tilanteensa on vakavin.
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Suomelle aiheutuvien menojen ajoitus riippuu siirtojen toteutusajakohdasta. Vuoden 2020 valtion talousarviossa on oletukseen perustuen varauduttu siihen, että Suomessa jätetään 4000 ensimmäistä turvapaikkahakemusta ja tämän lisäksi ensimmäisen turvapaikkahakemuksen jättäisi 200 ilman huoltajaa olevaa alaikäistä. On mahdollista, että kulut 175 turvapaikanhakijan siirtämisestä Suomeen voidaan kattaa kokonaan tai ainakin osittain kuluvan vuoden valtion talousarvion nykyisillä määrärahoilla sekä julkisen talouden suunnitelmassa tuleville vuosille kohdennetuista varatuista varoista. Talousarvion eri pääluokista ja momenteilta maksettavat menot ja mahdolliset lisämäärärahatarpeet tarkentuvat jatkovalmistelussa. Tarvittaessa talousarvioon ja kehykseen varattuja määrärahoja uudelleen kohdennetaan. Mahdolliset turvapaikanhakijoiden siirroista vastaanottojärjestelmälle aiheutuvat kustannukset voidaan kansallisten varojen sijasta kuitenkin kattaa kokonaan EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon (AMIF) sisältyvästä uudelleensijoittamisen määrärahasta. Tämä edellyttää erikseen tehtävää valtioneuvoston päätöstä. Komissiolta voidaan myös hakea rahoitusta vastaanotosta aiheutuviin kustannuksiin AMIF-rahastoon sisältyvän hätäapumekanismin kautta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen