Hallituksen esitys SM/2020/17

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

HE 63/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Osastopäällikkö Tero Kurenmaa, p. 029 54488340

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin hallinnosta annettua lakia poliisihallinnon ilmoitusvelvollisuuden ja poliisilaitoksen päällikön nimittämistoimivallan osalta. Esityksessä täsmennettäisiin Poliisihallituksen ja suojelupoliisin ilmoitusvelvollisuutta sisäministeriölle. Poliisilaitoksen päällikön nimittämistoimivalta siirrettäisiin sisäministeriöltä poliisilaitosten esimiesvirastona toimivalle Poliisihallitukselle. Lakiehdotus on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.