Valtioneuvoston kirjelmä VM/2020/63

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission lisätalousarvioesityksestä nro 2 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020, komission ehdotuksesta joustovälineen varojen käyttöönotosta, komission ehdotuksesta ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta ja komission ehdotuksesta neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 1311/2013 muuttamisesta (lisäbudjetti nro 2/2020; Euroopan unioni)

U 7/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Anna Hyvärinen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530405
Asia

Komissio antoi 2.4.2020 Euroopan unionin vuoden 2020 toisen lisätalousarvioesityksen ja kolme siihen liittyvää ehdotusta. Lisätalousarvioesityksessä nro 2/2020 kohdennettaisiin hätätilanteiden tukivälineeseen 2 700 miljoonaa euroa sitoumuksina ja 1 380 miljoonaa euroa maksuina COVID-19 -epidemiasta johtuvan kansanterveyskriisin hoitamiseksi. Lisätalousarvioesityksessä 2/2020 kohdennettaisiin lisäksi EU:n pelastuspalvelumekanismiin 300 miljoonaa euroa lisää sitoumuksina ja 150 miljoonaa euroa lisää maksuina. Pelastuspalvelumekanismia koskevat lisäykset täydentäisivät komission lisätalousarvioesitystä nro 1/2020. Menolisäykset on tarkoitus rahoittaa erityisvälineissä käytettävissä olevan rahoituksen turvin, sillä EU:n talousarvion otsakkeen 3 (Turvallisuus ja kansalaisuus) liikkumavara on jo käytetty. Joustovälineen käyttöä nostettaisiin sitoumuksina 243 miljoonalla eurolla. Noin 2 042 miljoonaa euroa katettaisiin sitoumusten kokonaisliikkumavarasta. Komissio ehdottaa tähän liittyen neuvoston asetuksen (EU, Euratom) No 1311/2013 muuttamista. Kyseistä asetusta, joka koskee EU:n monivuotista rahoituskehystä vuosina 2014–2020, muutettaisiin siten, että poistettaisiin rajoitus käyttää sitoumusten kokonaisliikkumavaraa ainoastaan tietynlaisiin toimiin. Lopuksi, ennakoimattomiin menoihin varattua liikkumavaraa otettaisiin käyttöön sitoumuksiin noin 715 miljoonan euron edestä, mikä hyvitettäisiin EU:n talousarvion otsakkeesta 5 (Hallinto).

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Lisätalousarvioesityksessä otettaisiin käyttöön yhteensä 3 000 miljoonaa euroa lisää sitoumuksina ja 1 530 miljoonaa euroa lisää maksuina. Ehdotus kasvattaisi Suomen maksuja EU:lle yhteensä noin 44 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 osalta lisätalousesityksen mukainen maksujen kasvu (1 530 milj. euroa) kasvattaisi Suomen EU-maksuja 22 miljoonalla eurolla, jolloin Suomen maksuosuus nousisi 2 106 miljoonaan euroon vuonna 2020. Maksujen kasvu voidaan hoitaa käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Sitoumusten kasvu konkretisoituisi maksuiksi vasta vuoden 2020 jälkeen: tästä Suomen laskennallinen maksuosuus olisi myöhempinä vuosina noin 22 miljoonaa euroa. Sitoumusten kasvu voidaan hoitaa nykyiseen kansalliseen kehykseen (julkisen talouden suunnitelmaan) sisältyvien Suomen EU-maksuihin liittyvien määrärahojen puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen