Hallituksen esitys TEM/2020/78

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

HE 104/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Eriika Melkas, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047134
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi energiatehokkuuslakia, tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annettua lakia, asunto-osakeyhtiölakia, asuinhuoneiston vuokrauksesta annettua lakia, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettua lakia, aravarajoituslakia sekä asumisoikeusasunnoista annettua lakia. Lakien tavoitteena on energiansäästö sekä kotitalouksien energiankulutustaan koskevan tiedon saannin varmistaminen. Laeilla pannaan osaksi täytäntöön energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2002 säännökset sähkön, kaasun, kaukolämmön ja –jäähdytyksen sekä lämpimän käyttöveden mittaamisesta ja laskutuksesta sekä niihin liittyvien tietojen antamisesta ja kustannusten laskuttamisesta. Energiatehokkuuslain sekä tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muutoksilla myös saatetaan näiden lakien muutoksenhakusäännökset yhdenmukaisiksi vuoden 2020 alusta voimaan tulleen oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain kanssa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Lakien taloudellisten vaikutusten on arvioitu pysyvän kohtuullisina ja kohdistuvan ensi sijassa kotitalouksiin ja energiantuottajiin. Vaikutuksia aiheutuu ensi sijassa uusille mittareille asetettavista teknisistä vaatimuksista. Valitulla toteuttamistavalla ja direktiivin sallimien poikkeusmahdollisuuksien hyödyntämisellä pystytään kustannuksia merkittävästi pienentämään. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET: Lakien ympäristövaikutusten on arvioitu olevan myönteisiä niistä koituvien kasvihuonekaasupäästöjen ja puhdistamista edellyttävien jätevesien vähenemisen johdosta. Näiden vaikutusten on kuitenkin arvioitu jäävän vähäisiksi. VIRANOMAIS- JA MUUT YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET: Viranomais- ja muiden yhteiskunnallisten vaikutusten on arvioitu jäävän vähäisiksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen