Valtioneuvoston kirjelmä VM/2020/108

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta tiettyjen veroalan tietojen toimittamiselle ja vaihtamiselle asetettujen määräaikojen kiireelliseksi lykkäämiseksi COVID-19-pandemian vuoksi

U 24/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Harri Joiniemi, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530105
Asia

Euroopan komissio antoi 8.5.2020 ehdotuksen neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta tiettyjen veroalan tietojen toimittamiselle ja vaihtamiselle asetettujen määräaikojen kiireelliseksi lykkäämiseksi COVID-19-pandemian vuoksi, COM(2020) 197. Kyseessä on jäsenvaltioille valinnanvarainen mahdollisuus lykätä määräaikoja. Direktiivin muutosehdotuksessa esitetään, että raportoitavien finanssitilien tietojenvaihtamisen (ns. DAC2) määräaikaa syyskuun 30 päivästä 2020 siirretään kolmella kuukaudella eli 31 päivään joulukuuta 2020 asti. Raportoitavia rajat ylittäviä järjestelyjä (ns. DAC6) koskevan raportoinnin ja ensimmäisen tietojenvaihdon päivämääriä muutettaisiin kuudella kuukaudella. Lisäksi ehdotetaan, että neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta tehdä täytäntöönpanopäätöksen pidentää ehdotettuja määräajan lykkäämistä vielä kolmella kuukaudella, jos vakavat esteet, taloudelliset häiriöt ja riskit COVID-19-pandemian aiheuttama kansanterveys jatkuu ja jäsenvaltiot joutuvat edelleen toteuttamaan sulkemistoimenpiteitä.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Voimaan tullessaan direktiivin säännökset on implementoitava, jos jäsenvaltio haluaa käyttää mahdollisuutta siirtää mainittuja määräaikoja. DAC2 osalta määräajat on kansallisesti säädelty Verohallinnon päätöksellä, joten tältä osin direktiivin muutos ei edellytä lainsäädäntötoimia. Käytännössä ilmoitusvelvolliset finanssilaitokset ovat jo ilmoittaneet vuoden 2019 tiedot Verohallinnolle. Verohallinto ei näe siitä johtuvia ongelmia tietojen vaihtamisessa muiden jäsenvaltioiden kanssa. DAC6 osalta määräaikojen siirtäminen edellyttäisi raportoitavista järjestelyistä verotuksen alalla annetun lain muutosta. Ehdotuksen hyväksyminen johtaa siihen, että Suomi tulee saamaan joistain jäsenvaltioista finanssitilitietoja vuodelta 2019 kolme kuukautta myöhemmin kuin normaalisti sekä siihen, että Suomi alkaa saada joistain jäsenvaltioista Suomea koskevista raportoitavista järjestelyistä tietoja kuusi kuukautta myöhemmin kuin mitä alkujaan on sovittu. Näillä voi olla jotain vaikutuksia Suomen verotusoikeuden toteutumiseen. Direktiiviehdotukseen ei sisälly arviota taloudellisista vaikutuksista unionissa kokonaisuudessaan tai jäsenvaltiossa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen