Hallituksen esitys STM/2020/119

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väliaikaisesta epidemiakorvauksesta ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 105/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Mikko Horko, Neuvotteleva virkamies p.029 5163344
Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki väliaikaisesta epidemiakorvauksesta. Lailla tuettaisiin yhteiskunnassa taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä ja perheitä tilanteessa, jossa covid-19-epidemiasta johtuvat rajoitustoimet ovat aiheuttaneet ylimääräisiä kustannuksia. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia väliaikaisesti siten, että toimeentulotukea myönnettäessä ei otettaisi huomioon epidemiakorvausta. Esitys liittyy syksyllä 2020 annettavaan lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2020.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi väliaikaisesta epidemiakorvauksesta ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Momentti: 33.10.58 Ehdotuksen arvioidaan lisäävän valtion menoja vuonna 2020 yhteensä 60 milj. euroa. Tarvittava määräraha 60 milj. euroa on tarkoitus varata perustettavalle uudelle momentille 33.10.58 määräaikainen covid-19 epidemiakorvaus (siirtomääräraha 2 v).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen