Hallituksen esitys OM/2020/137

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 191/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö Katri Kummoinen, p. 029 5150266

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi saatavien perinnästä annettua lakia väliaikaisesti. Tavoitteena on helpottaa covid-19-epidemian vuoksi taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten tilannetta, jota laskujen ja velkojen maksun viivästymisestä aiheutuvat perintäkulut osaltaan pahentavat. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi nykyistä yksityiskohtaisemmat säännökset muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkuluista. Ehdotetut säännökset ovat pääpiirteissään samankaltaisia kuin kuluttajasaatavia koskevat säännökset, mutta säännöksissä on otettu huomioon erityisesti yrityssaatavien perinnän erityispiirteet. Muun muassa sallittujen enimmäisperintäkulujen määrät olisivat korkeammat ja perintätoimia saisi tehdä nopeatahtisemmin kuin kuluttajasaatavien perinnässä. Esityksessä ehdotetaan lisäksi rajoituksia tratan käyttöön. Muiden kuin kuluttajasaatavien perinnässä tratan käyttö olisi kiellettyä, jos velallinen on yksityishenkilö, yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö. Kuluttajasaatavien perinnässä tratan käyttö on jo nykyisin kiellettyä. Lisäksi tratan käyttöä ehdotetaan rajoitettavaksi liikevaihdoltaan pienien tai toimintansa vasta aloittaneiden osakeyhtiöiden saatavien perinnässä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.1.2021, ja se on tarkoitettu olemaan voimassa 30.6.2021 asti. Lakia sovellettaisiin sen voimassaoloaikana tehtyihin perintätoimiin.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Vaikutukset

Ehdotetut perintäkuluja koskevat säännökset turvaisivat nykyistä tehokkaammin sen, että perintäkulujen määrä ei muodostu muiden kuin kuluttajasaatavien perinnässä kohtuuttoman suureksi suhteessa saatavan pääomaan. Korkeimpien perintäkulujen leikkaantuminen helpottaisi osaltaan covid-19-epidemian vuoksi maksuvaikeuksiin ajautuneiden yritysten tilannetta. Säännöksillä ei olisi suoria vaikutuksia velkojien ja toimeksisaajina toimivien perintäyhtiöiden välisiin sopimuksiin, sillä ne eivät estäisi toimeksisaajaa vaatimasta velkojalta perintäkuluina osapuolten kesken sovittua rahamäärää. Viime kädessä säännösten vaikutusten kohdentuminen velkojiin ja perintäyhtiöihin riippuisi osapuolten välisten neuvottelujen lopputuloksesta. Ehdotetuilla tratan käytön rajoituksilla olisi myönteinen vaikutus toiminimiyrittäjien ja henkilöyhtiöiden sekä tiettyjen osakeyhtiöiden selviytymiseen taloudellisesti haastavasta ja poikkeuksellisesta tilanteesta. Tratan käytön rajoituksilla helpotettaisiin myös niiden yksityishenkilöiden asemaa, joiden yritystoiminta on jo lakannut, mutta joilta edelleen peritään yritystoiminnassa syntyneitä saatavia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.