Valtioneuvoston periaatepäätös YM/2021/17

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2021 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös kiertotalouden strategisesta ohjelmasta

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Taina Nikula, p. +35 8295250202

Asia

Hallitusohjelman mukaan Suomen edelläkävijyyttä kiertotaloudessa vahvistetaan ja toteutetaan poikkihallinnollinen, strateginen kiertotalouden edistämisohjelma mittareineen. Ohjelmassa asetetaan tavoitteet, määritellään tarvittavat toimenpiteet ja varataan tarvittavat resurssit. Kiertotalouden strateginen ohjelma on valmisteltu keskeisten ministeriöiden (YM, TEM, MMM, VM, LVM, OKM ja UM) ja tutkimuslaitoksen (LUKE, SYKE, VATT, VTT) sekä Sitran ja Business Finlandin yhteistyönä. Ohjausryhmää on vetänyt työelämäprofessori Reijo Karhinen ja käytännön valmistelusta on vastannut ympäristöministeriö yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Tässä periaatepäätöksessä linjataan keskeiset toimet, joita ministeriöt sitoutuvat toteuttamaan vastuualueillaan vuosina 2021-2024 siinä määrin, kuin se on niiden resurssien puitteissa mahdollista. Rahoitusta vaativat toimenpiteet käsitellään ja niistä päätetään erikseen talousarvio- ja JTS-prosesseissa.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen kiertotalouden strategisesta ohjelmasta (RV)

Vaikutukset

Periaatepäätöksen toimenpiteet edistävät Suomen hiilineutraalisuustavoitetta. Tavoitteena on vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen kulutusta, kaksinkertaistaa resurssien tuottavuus sekä materiaalien kiertotalousaste vuoteen 2035 mennessä. TALOUDELLISET: Alueellinen kiertotaloustyö ja teolliset symbioosit, julkisten hankintojen edistäminen sekä sektorisuunnitelmien laatiminen edellyttävät 12,5-14,5 miljoonan euron rahoitusta vuodessa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.