Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/20

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.6.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle veronumeromenettelyn laajentamisesta ja laiksi verontilityslain 13 §:n muuttamisesta (HE 2/2021 vp; EV 59/2021 vp)

HE 2/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Pertti Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530461
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain veronumerosta ja veronumerorekisteristä, lain työturvallisuuslain muuttamisesta, lain verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 ja 17 a §:n muuttamisesta, lain yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 65 §:n muuttamisesta sekä lain verontilityslain 13 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022 kuitenkin niin, että laki verontilityslain 13 §:n muuttamisesta tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen