Valtioneuvoston asetus STM/2021/129

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Ismo Tuominen, Hallitusneuvos p.029 5163341
Asia

Valtioneuvosto antaisi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Esitetty asetus vastaisi sisällöltään voimassa olevaa määräaikaista asetusta. Tartuntataudin leviämisen estämiseksi ravitsemisliikkeiden tulisi edelleen antaa asiakkailleen toimintaohjeet tartuntataudin leviämistä estävistä toimintatavoista ja huolehtia asiakkaiden käsien puhdistusmahdollisuudesta, tilojen ja pintojen puhtaanapidosta sekä asiakkaiden välisen riittävän etäisyyden ylläpitämisestä. Kaikilla asiakkailla tulisi edelleen olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä. Asetuksessa säädettäisiin edelleen tartuntatautilain 58 a §:n 6 momentissa tarkoitetun suunnitelman sisällöstä ja esittämisestä. Lisäksi asetuksessa säädettäisiin tartuntatautilain 58 a §:n 2 ja 3 momentin nojalla Uudenmaan maakunnassa olevien ravitsemisliikkeiden nykyisistä aukiolo- ja anniskeluajan sekä asiakaspaikkamäärän rajoituksista. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2021 ja olemaan voimassa 15.9.2021 saakka.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi
Vaikutukset
Tartuntatautilaissa tarkoitettujen ravitsemistoiminnan väliaikaisten rajoitusten taloudellisia ja muita vaikutuksia on kuvattu hallituksen esityksessä HE 32/2021 vp. Asetuksessa ehdotetut rajoitukset ovat yleisluontoisia ja epidemian aikana vakiintuneita. Niillä on voitu estää tartuntataudin leviämistä ja vahvistaa asiakkaiden luottamusta ravitsemispalveluiden käyttöön ilman, että niistä aiheutuisi merkittäviä kustannuksia elinkeinonharjoittajille. Asiakaspaikkamäärä-, anniskeluaika- ja aukioloaikarajoitukset rajoittavat ravitsemistoimintaa Uudenmaan maakunnassa sijaitsevissa ravitsemisliikkeissä. Esityksessä nämä rajoitukset pidettäisiin ennallaan. Suurimmat haitat elinkeinotoiminnalle syntyvät yökerhoissa, pubeissa ja baareissa. Rajoitusten on tarkoitus vähentää ihmisten sosiaalisia kontakteja sellaisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa koronavirustaudin on todettu leviävän tehokkaasti. Tässä suhteessa rajoitusten arvioidaan omalta osaltaan estävän epidemian leviämistä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen