Valtioneuvoston kirjelmä STM/2021/206

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.11.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY (SOLVENSSI II) uudelleen tarkastelemisesta sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vakuutusyritysten ja jälleenvakuutusyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä

U 64/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Erityisasiantuntija Tom Strandström, p. 029 5163430

Asia

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/138/EY vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) on vahvistettu säännöt, jotka koskevat ensivakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamista ja harjoittamista, vakuutus- tai jälleenvakuutusyritysryhmien valvontaa ja ensivakuutusyritysten uudelleenjärjestelyä ja likvidaatiota. Direktiivi on ollut voimassa viisi vuotta. Komissio esittää direktiiviin muutoksia, joiden tavoitteina on vähentää vähäriskillisten vakuutusyritysten hallinnollista taakkaa ja edistää vakuutusyhtiöiden mahdollisuuksia tehdä pitkäaikaisia sijoituksia. Ehdotuksilla pyritään myös parantamaan vakuutusvalvonnan tehokasta ja oikeasuhtaista toimeenpanoa. Komissio on samanaikaisesti antanut ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, joka koskee vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten taloudellisen tilan tervehdyttämis- ja kriisienratkaisumenettelyjä. Direktiivin soveltaminen liittyy tilanteisiin, joissa vakuutusyritys tai se ryhmittymä johon se kuuluu ei enää täytä sen toiminnalle asetettuja vaatimuksia ja on toimivaltaisten viranomaisten kriisienratkaisutoimenpiteiden kohteena myös, kun kyse on merkittävästä rajat ylittävää toimintaa harjoittavasta vakuutus- ja finanssiryhmittymästä. Kirjelmä on ollut kirjallisessa lausuntomenettelyssä EU 16 vakuutuspalvelut jaostossa.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.