Hallituksen esitys VM/2021/176

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.11.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle verontilityslain 12 ja 12 f §:n, tuloverolain 124 ja 124 b §:n sekä verotusmenettelystä annetun lain 32 c §:n muuttamisesta

HE 213/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Antti Sinkman, p. +35 8295530817

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain ja tuloverolain säännöksiä, jotka koskevat veronsaajaryhmien yhteisöveron jako-osuuksia ja väliaikaisesti sovellettavaa jako-osuutta verovuosille 2022–2027. Samalla kumottaisiin verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta annettujen lakien vuoden 2023 alusta voimaan tulevat säännökset, jotka koskevat verovuosien 2023–2027 yhteisöveron jako-osuuksia. Jako-osuuksien muutoksilla kompensoitaisiin kunnille yhteisöverotukseen tehtävistä veroperustemuutoksista aiheutuvat verotuottomuutokset. Lisäksi verotusmenettelystä annettuun lakiin lisättäisiin osakesäästötilin veronkorotuksen määräämättä jättämistä ja kohtuullistamista koskevat säännökset. Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Verontilityslain ja tuloverolain verovuotta 2022 koskevien säännösten sekä verotusmenettelylain muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022. Muilta osin lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023. Verotusmenettelystä annetun lain muuttamista koskevaa lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi verontilityslain 12 ja 12 f §:n, tuloverolain 124 ja 124 b §:n sekä verotusmenettelystä annetun lain 32 c §:n muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Hallituksen vuoden 2021 budjettiriihessä tekemät yhteisöveroperusteita koskevat päätökset lisäävät yhteisöverotuottoa yhteensä noin 75 miljoonaa euroa vuosina 2022–2025, noin 67 miljoonaa euroa vuosina 2026 ja 2027 ja noin 86 miljoonaa euroa vuodesta 2028 alkaen. Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta päätökset lisäävät yhteensä noin 26 miljoonaa euroa vuosina 2022 ja 2023, noin 25 miljoonaa euroa vuosina 2024 ja 2025, noin 22 miljoonaa euroa vuosina 2026 ja 2027 ja noin 29 miljoonaa euroa vuodesta 2028 alkaen. Tässä esityksessä ehdotetut jako-osuuksien muutokset pienentävät kuntien yhteisöverotuottoja vastaavilla määrillä niin, että yhteisöveroperusteiden verotuottovaikutukset ovat kunnille neutraalit. Muutokset kasvattavat valtion verotuottoja vastaavasti. Osakesäästötilin veronkorotusta koskevalla ehdotuksella ei arvioida olevan vaikutusta verotuottoihin. Verovelvollisten kannalta mahdollisuus alentaa veronkorotus verotuksen toimittamisen yhteydessä tai jättää se kokonaan määräämättä on merkittävä parannus voimassa olevaan sääntelyyn verrattuna.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.