Valtioneuvoston periaatepäätös VM/2021/198

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion toimitilastrategiaksi

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Pauliina Pekonen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530081
Asia
Periaatepäätöksellä uudistetaan vuodesta 2014 voimassa ollut valtion toimitilastrategia. Toimitilastrategian tavoitteena on, että tilat tukevat tuloksellista toimintaa. Tilojen kehittämisellä edistetään työnteon ja asioinnin sujuvuutta ja parannetaan kustannusvaikuttavuutta. Tilaratkaisuissa varmistetaan tilojen terveellisyys ja esteettömyys, tietosuoja, tieto- ja tilaturvallisuus sekä sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys. Työympäristöt sekä toimistoissa että käyttösidonnaisissa tiloissa uudistetaan tukemaan kehittyviä työnteon ja yhteistyön tapoja. Tavoitteena on, että valtion henkilöstöstä 25 % työskentelee virastojen ja laitosten yhteiskäyttötiloissa. Tiloja, työvälineitä ja työtapoja kehitetään tukemaan verkkotyöskentelyä ja hybridityötä. Toimistotilojen keskimääräinen tilatehokkuustavoite on 10 htm²/henkilötyövuosi. Tavoitteita sovelletaan uusissa käynnistyvissä tilahankkeissa, ja toimeenpanossa otetaan huomioon tehtävä- ja hallinnonalakohtaisia erityspiirteitä. Asiakaspalvelutilat tukevat monikanavaista palvelujen tarjoamista ja yhteiskäyttöä mm. kuntien ja Kelan kanssa. Käyttösidonnaisia tiloja suunniteltaessa toimintaa ja tiloja kehitetään samanaikaisesti ja toimitilahankkeet edistävät toiminnan vaikuttavuutta. Toimitilojen tulee tukea ja mahdollistaa tietoturvallinen työskentely ja luottamuksellisten asioiden käsittely. Valtion tilojen käytössä pyritään päästöttömyyteen ja rakentamisen ja korjaamisen osalta vähäpäästöisyyteen. Tiloihin sovelletaan sisäilmaongelmien nollatoleranssia.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen valtion toimitilastrategiaksi
Vaikutukset
Tavoitteena on, että virastot ja laitokset päivittävät toimitilastrategian toimeenpanosuunnitelmansa yhdessä Senaatti-konsernin liikelaitosten kanssa vuoden 2022 loppuun mennessä. Toimeenpanosuunnitelmissa toimenpiteet pyritään asettamaan siten, että toimitilastrategian tavoitteet toteutuvat vuoteen 2030 mennessä rahoituksen reunaehdot huomioiden. Tilojen kehittämisellä parannetaan kustannusvaikuttavuutta ja vaikutetaan alentavasti erityisesti toimistotilakustannusten kokonaisuuteen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen