Valtioneuvoston asetus YM/2021/84

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Ministeri

Emma Kari

Esittelijä

Hallitussihteeri Piia Kähkölä, p. 029 5250254

Asia

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:ään ehdotetaan muutoksia, joilla täydennettäisiin tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2011/92/EU, muutettuna direktiivillä 2014/52/EU, jäljempänä YVA-direktiivi) täytäntöönpanoa. Muutoksia ehdotetaan asetuksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen sisältöä koskevan 4 §:n 1 momenttiin, joka sisältää 16-kohtaisen luettelon tiedoista, jotka arviointiselostuksessa on esitettävä. Ehdotetut muutokset ovat pääasiassa teknisiä, menettelyn käytäntöjen kannalta vähämerkityksisiä tarkennuksia, joilla yhtenäistetään säännöksen sanamuotoja YVA-direktiivin kanssa sekä selkeytetään sen rakennetta ja kieliasua. Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.