Valtioneuvoston päätös YM/2021/69

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston päätös päivitetystä Suomen merenhoitosuunnitelmasta

Ministeri

Emma Kari

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sara Viljanen, p. +35 8295250315

Asia

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (2008/56/EY, meristrategiapuitedirektiivi) edellyttää, että kaikki jäsenvaltiot laativat merialueitaan koskevat merenhoitosuunnitelmat. Meristrategiapuitedirektiivi on saatettu osaksi Suomen kansallista lainsäädäntöä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetulla lailla (1299/2004) sekä merenhoidon järjestämisestä annetulla asetuksella (980/2011). Ympäristöministeriö on yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa päivittänyt Suomen aluevesiä ja talousvyöhykettä koskevan merenhoitosuunnitelman. Merenhoitosuunnitelman kolme osaa päivitetään joka kuudes vuosi. Suunnitelman ensimmäinen osa sisältää arvion meriympäristön tilasta ja hyvän tilan määritelmät sekä ympäristötavoitteet ja indikaattorit. Suunnitelman toinen osa, seurantaohjelma, tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan arvioida meriympäristön vallitsevaa tilaa ja meriympäristöön kohdistuvia ihmisperäisiä paineita. Se kokoaa yhteen jo olemassa olevia seurantoja. Päivitetty ohjelma sisältää joitain uusia seurantakohteita. Suunnitelman kolmas osa, toimenpideohjelma, koostuu jo olemassa olevista nykytoimenpiteistä ja merenhoidon uusista toimenpiteistä. Nykytoimenpiteisiin kuuluu muun muassa kansallista lainsäädäntöä sekä meren tilan parantamiseen tähtääviä ohjelmia ja strategioita. Nykytoimenpiteisiin lukeutuvat myös vesienhoitosuunnitelmat, joilla vähennetään maalta peräisin olevaa kuormitusta. Kyseisillä toimenpiteillä on tärkeä rooli rehevöitymistä sekä haitallisia ja vaarallisia aineita koskevien merenhoidon tavoitteiden saavuttamisessa. Merenhoidon toimenpideohjelma sisältää 63 uutta toimenpidettä merenhoitosuunnitelmassa asetettujen ympäristötavoitteiden sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi. Hyvä tila arvioidaan pitkälti saavutettavan vuoteen 2027 mennessä. On kuitenkin arvioitu, että tiettyjen osatekijöiden hyvä tila saavutetaan asetettua aikataulua myöhemmin.

Esitys

Valtioneuvosto hyväksyy päivitetyn Suomen merenhoitosuunnitelman (RV)

Vaikutukset

Merenhoitosuunnitelman toteutuksella on myönteisiä vaikutuksia meren ekologiseen tilaan. Uusien toimenpiteiden toteuttaminen lisää tietoa, jonka avulla meriympäristöön kohdistuviin paineisiin voidaan tulevaisuudessa vaikuttaa. Toimenpiteet myös parantavat edellytyksiä luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Suunnitelman toteutus nojautuu suuressa määrin viranomaistyöhön ja sen rajat ylittävät vaikutukset ovat vähäisiä. Suunnitelmalla on välillisiä myönteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Suunnitelmalla on pääsääntöisesti myönteisiä, mutta mahdollisesti myös joitain kielteisiä vaikutuksia elinkeinoihin ja työllisyyteen. Meriympäristön hyvän tilan saavuttamisesta saatavia taloudellisia hyötyjä on tutkittu maksuhalukkuusmenetelmällä. Kokonaishyödyksi saatiin näin tarkasteltuna 432–509 milj. €/v. On todennäköistä, että merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman hyödyt ylittävät siitä aiheutuvat kustannukset. Toimenpideohjelman uusien toimenpiteiden arvioidut toteuttamiskustannukset koko ohjelmakaudelle 2022–2027 ovat n. 299 milj. €. Merenhoidon seurantaohjelman toteuttamisen arvioidut kokonaiskustannukset kuuden vuoden ohjelmakaudelle ovat n. 36 milj. €. Kustannukset, jotka syntyvät pelkästään merenhoidon edellyttämän seurannan toteuttamisesta, ovat kuitenkin merkittävästi pienemmät. Uusien merenhoidon seurantojen ja tietotarpeiden kustannukset ovat n. 0,3 milj. €/v. Merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmassa linjataan keskeiset toimet, joita hallinnonalat sitoutuvat toteuttamaan vastuualueillaan siinä määrin, kuin se on niiden resurssien puitteissa mahdollista. Rahoitusta vaativat toimenpiteet käsitellään ja niistä päätetään erikseen talousarviota ja julkisen talouden suunnitelmaa koskevissa prosesseissa. Lisärahoitusta hankitaan eri rahoituslähteistä (mm. EU-rahoitus).

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.