Valtioneuvoston päätös SM/2022/24

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.3.2022 16.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston päätös tilapäisen suojelun antamisesta Ukrainan tilanteeseen vastaamiseksi

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Johtava asiantuntija, esittelijä Kukka Krüger, p. 029 5488270

Asia

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/382 tilapäisen suojelun direktiivissä 2001/55/EY tarkoitetun joukoittaisen maahantulon tilanteen toteamisesta ja sen seurauksena tilapäisen suojelun antamisesta Ukrainaan tilanteeseen vastaamiseksi annettiin 4 päivänä maaliskuuta 2022 ja se tuli voimaan samana päivänä. Päätöksessä esitetään, että valtioneuvosto päättäisi ulkomaalaislain 109 §:n nojalla soveltaa neuvoston täytäntöönpanopäätöstä sen 2 artiklan 1 ja 2 kohdissa mainittujen henkilöiden lisäksi seuraaviin henkilöryhmiin: 1) Ukrainan kansalaiset ja heidän täytäntöönpanopäätöksen 2 artiklan 4 kohdassa määritellyt perheenjäsenensä, jotka pakenivat Ukrainasta vähän ennen 24 päivää 2022 helmikuuta jännitteiden kasvaessa tai jotka olivat unionin alueella juuri ennen kyseistä päivää ja jotka eivät aseellisen konfliktin vuoksi voi palata Ukrainaan; 2) Suomessa jo oleskelevat tai Suomeen saapuneet Ukrainan kansalaiset ja heidän täytäntöönpanopäätöksen 2 artiklan 4 kohdassa määritellyt perheenjäseneensä, jotka eivät aseellisen konfliktin vuoksi voi palata Ukrainaan; ja 3)täytäntöönpanopäätöksen 2 artiklan 3 kohdassa viitatut kansalaisuudettomat henkilöt ja kolmannen valtion kansalaiset. Päätös tulisi voimaan heti ja se olisi voimassa niin kauan, kuin neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/382 on voimassa

Esitys

Valtioneuvosto päättää ulkomaalaislain 109 §:n nojalla soveltaa 4 päivänä maaliskuuta 2022 annettua Ukrainasta siirtymään joutuneiden henkilöiden joukoittaisen maahantulon tilanteen toteamisesta direktiivin 2001/55/EY 5 artiklan nojalla ja sen seurauksena tilapäisen suojelun antamisesta tehtyä neuvoston täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2022/382 sen 2 artiklan 1 ja 2 kohdissa mainittujen henkilöiden lisäksi muihin henkilöryhmiin liitteen mukaisesti

Vaikutukset

Tilapäistä suojelua saavien vastaanotosta voi tulla kustannuksia samaan tapaan kuin turvapaikanhakijoiden vastaanotosta, riippuen merkittävästi siitä, kuinka moni suojelua saavista pystyy itse turvaamaan toimeentulonsa työnteko-oikeutensa myötä. Tilapäistä suojelua saavat kuuluisivat tilapäisen suojelun ajan vastaanottolain piiriin ja olisivat oikeutettuja vastaanottolain mukaisiin palveluihin. Suuntaa kustannuksista antaa se, että yhden henkilön vastaanoton kustannukset ovat n. 50 euroa / vrk ja 200-paikkaisen keskuksen perustaminen ja ylläpito 3-4 M€ vuodessa. Taloudellisiin vaikutuksiin vaikuttaa olennaisesti se, paljonko suojelua saavia Suomi päätyy vastaanottamaan. Vastaanotosta muodostuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentilta 26.40.21 (Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto). Mahdollinen lisämäärärahatarve kuluvalle talousarviovuodelle käsitellään lisätalousarviomenettelyssä. Vuodelle 2023 kohdistuvista määrärahoista päätetään vuotta 2023 koskevassa talousarviossa. Tässä vaiheessa ole vielä mahdollista arvioida niitä henkilömääriä, jotka Suomessa tulisivat tilapäisen suojelun piiriin.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.