Valtioneuvoston asetus VM/2022/124

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Maarit Huotari, p. +35 8295530518

Asia

Väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (128/2010) 2 §:ää muutettaisiin siten, että henkilötunnukseen sisältyvä välimerkki muutettaisiin yksilöiväksi osaksi henkilötunnusta ja samalla otettaisiin käyttöön uusia välimerkkejä 1900- ja 2000-luvuilla syntyneille henkilöille annettaviin henkilötunnuksiin. Muutoksilla ratkaistaisiin annettavissa olevien henkilötunnusten riittävyyteen liittyvä ongelma. Esitetyillä muutoksilla käytettävissä olevien henkilötunnusten määrä pystyttäisiin moninkertaistamaan nykytilaan verrattuna. Muutos tulisi voimaan 1.1.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Asetuksella on tietojärjestelmien päivittämisestä aiheutuvia suhteellisen merkittäviä taloudellisia vaikutuksia yhteiskunnassa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Asetusmuutoksella on lisäksi tiettyjä vaikutuksia henkilötunnusta käsittelevien organisaatioiden toimintaan ja tiedonhallintaan sekä vaikutuksia yksityishenkilöihin. Toimeenpanon kannalta kriittisiin kustannuksiin on varauduttu vuoden 2022 II lisätalousarviossa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.