Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/116

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräistä huoltovarmuuden turvaamisen järjestelyistä rahoitusalalla ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 104/2022 vp; EV 99/2022 vp)

HE 104/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Antti Makkonen, p. +35 8295530013

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eräistä huoltovarmuuden turvaamisen järjestelyistä rahoitusalalla, lain luottolaitostoiminnasta annetun lain 5 luvun 16 §:n ja 18 luvun 5 §:n muuttamisesta ja lain Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 11 päivänä heinäkuuta 2022

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.