Valtioneuvoston kirjelmä OM/2022/115

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta rahoituspalveluja koskevien etäsopimusten osalta ja direktiivin 2002/65/EY kumoamisesta

U 56/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Antti Laitila, p. 029 5150081

Asia

Ehdotuksella (COM(2022) 204 final) muutettaisiin direktiiviä kuluttajien oikeuksista (2011/83/EU) siten, että direktiivin soveltamisalaa laajennettaisiin tietyiltä osin rahoituspalvelujen etämyyntiin ja siihen lisättäisiin uusia, pelkästään rahoituspalvelujen etämyyntiä koskevia säännöksiä muun muassa tiedonantovelvollisuudesta kuluttajalle ja oikeudesta peruuttaa sopimus. Voimassa oleva rahoituspalvelujen etämyyntidirektiivi (2002/65/EY) kumottaisiin. Ehdotuksen tavoitteena on edistää rahoituspalvelujen tarjontaa sisämarkkinoilla siten, että samalla taataan korkea kuluttajansuojan taso. Rahoituspalveluja koskevat etäsopimukset tulisivat kuluttajien oikeuksista annetun direktiivin mukaisen täysharmonisoinnin piiriin. Jäsenvaltiot eivät siis voisi kansallisesti pitää voimassa tai ottaa käyttöön direktiivistä poikkeavia näitä sopimuksia koskevia säännöksiä, ellei direktiivissä toisin säädetä.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen.

Vaikutukset

Direktiiviehdotuksella ajantasaistetaan rahoituspalvelujen etämyyntiä koskeva sääntely. Kuluttajansuojaa parantaisivat muun muassa verkkotyökaluja ja verkkorajapintoja koskevat uudet säännökset. Toisaalta direktiiviehdotus voisi heikentää kuluttajansuojaa sen vuoksi, että pidemmälle meneviä kansallisia tiedonantovelvoitteita ei olisi mahdollista säilyttää, ja koska rahoituspalvelujen etämyyntiä koskevat säännökset eivät tulisi enää toissijaisesti sovellettaviksi tuotekohtaisten säännösten rinnalla. Elinkeinonharjoittajille aiheutuisi kertaluontoisia kustannuksia tietojärjestelmiin ja sisäisiin prosesseihin tarvittavien muutosten tekemisestä. Erityisesti kustannuksia voisi aiheuttaa direktiiviehdotuksen mukaisen peruutuspainikkeen sisällyttäminen sopimuksen tekemiseen käytettäviin rajapintoihin.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.