Valtioneuvoston kirjelmä SM/2022/67

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Sisäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta direktiiviksi pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta (uudelleenlaadittu)

U 57/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Riitta Koponen, p. 029 5488610

Asia

Ehdotuksen tavoitteena on luoda nykyistä vaikuttavampi EU:n pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen asema, erityisesti vahvistamalla pitkään oleskelleiden oikeutta liikkua ja työskennellä muissa jäsenvaltioissa. Ehdotuksella pyritään vahvistamaan pitkään oleskelleiden ja heidän perheenjäsentensä oikeuksia. Tavoitteena on helpottaa pitkään oleskelleen aseman saamista ja edistää kiertomuuttoa. Lisäksi pyritään varmistamaan tasapuoliset toimintaedellytykset EU:n pitkäaikaisen oleskeluluvan ja kansallisten pysyvien oleskelulupien välillä.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset

Direktiivi on pantu kansallisesti täytäntöön pääasiassa ulkomaalaislakiin tehdyillä muutoksilla ja ehdotus aiheuttaa tarpeen tarkentaa tätä ulkomaalaislain sääntelyä vastaavasti. Lisäksi on tarpeen muuttaa ammattipätevyyslakia. Kansalliset taloudelliset vaikutukset liittyvät hallinnollisiin toimiin ja ovat alustavien arvioiden perusteella vähäiset.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.