Valtioneuvoston asetus OM/2022/117

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston asetus kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jussi Päivärinne, p. 029 5150122

Asia

Valtioneuvoston asetuksella on pantu täytäntöön sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY I liite. Asetuksen 1 §:ään harhaanjohtavina pidettävistä menettelyistä ehdotetaan lisättäväksi uusi 23–26 kohta, jotka on lisätty I liitteeseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2019/2161. Asetuksen 2 §:ään aggressiivisina pidettävistä menettelyistä ehdotetaan lisättäväksi uusi 7 kohta sen varmistamiseksi, että Suomi on asianmukaisesti saattanut täytäntöön ensiksi mainitun direktiivin I liitteen 27 kohdan. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.