Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/13

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Oikeusministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 13/2022 vp; EV 88/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

HE 13/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sami Kiriakos, p. +358 295 150 054

Asia

1. Eduskunta edellyttää oikeusministeriön hallinnonalan riittämättömät määrärahat huomioon ottaen, että hallitus seuraa tarkoin viranomaisille ja tuomioistuimille rikoslain 20 luvun kokonaisuudistuksen toimeenpanoon kohdennettujen lisämäärärahojen riittävyyttä ja keskinäistä oikeasuhtaisuutta sekä tarvittaessa ryhtyy toimenpiteisiin määrärahatilanteen vahvistamiseksi. 2. Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että kansalaisia tiedotetaan tehokkaasti ja kattavasti rikoslain 20 luvun kokonaisuudistuksesta ja että uudet seksuaalirikoksia koskevat rangaistussäännökset otetaan asianmukaisesti huomioon seksuaalivalistuksessa ja -kasvatuksessa. Myös viranomaisten ja tuomioistuinten koulutuksesta tulee huolehtia riittävän osaamisen varmistamiseksi. 3. Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa rikoslain 20 luvun kokonaisuudistuksen toimivuutta, soveltamista ja vaikutuksia laaja-alaisesti ja tiiviisti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää muun muassa vapaaehtoisuuden puuttumiselle perustuvien raiskausta ja seksuaalista kajoamista koskevien rangaistussäännösten soveltamiseen. Myös seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan rangaistussäännöksen soveltamista tulee seurata kiinnittäen erityistä huomiota kyseisen säännöksen ja edellä mainittujen vapaaehtoisuuden puuttumiselle perustuvien rangaistussäännösten väliseen rajanvetoon ja keskinäisen suhteen selkeyteen. Myös lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevien rangaistussäännösten soveltamiseen sekä rangaistuskäytäntöä koskeviin vaikutuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Uudistuksen toimivuudesta ja vaikutuksista tulee antaa lakivaliokunnalle selvitys viimeistään viiden vuoden kuluttua uudistuksen voimaantulosta.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023 sekä määrää eduskunnan lausumat merkittäviksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

 1. Laki rikoslain muuttamisesta
 2. Lag om ändring av strafflagen
 3. Laki esitutkintalain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av förundersökningslagen
 5. Laki järjestyslain 7 §:n muuttamisesta
 6. Lag om ändring av 7 § i ordningslagen
 7. Laki liikenteen palveluista annetun lain 25 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 25 § i lagen om transportservice
 9. Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 3 § i lagen om näringsförbud
 11. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 3 a §:n ja 5 luvun 11 a §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 2 kap. 3 a § och 5 kap. 11 a § i lagen om rättegång i brottmål
 13. Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 16 luvun 2 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 16 kap. 2 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen
 15. Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta
 16. Lag om ändring av lagen om avbrytande av havandeskap
 17. Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 24 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 17 kap. 24 § i rättegångsbalken
 19. Laki pakkokeinolain 10 luvun muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 10 kap. i tvångsmedelslagen
 21. Laki rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 6 § i straffregisterlagen
 23. Laki vankeuslain 19 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 19 kap. 4 och 5 § i fängelselagen
 25. Laki yliopistolain 43 a §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 43 a § i universitetslagen
 27. Laki ammattikorkeakoululain 33 §:n muuttamisesta
 28. Lag om ändring av 33 § i yrkeshögskolelagen
 29. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 81 §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 81 § i lagen om yrkesutbildning
 31. Laki lapsipornografian levittämisen estotoimista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
 32. Lag om ändring av 2 § i lagen om åtgärder som hindrar spridning av barnpornografi

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.