Hallituksen esitys SM/2022/92

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.11.2022 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta

HE 255/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Elina Rydman, Neuvotteleva virkamies p.029 5488586
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arpajaislakia. Esityksen tavoitteena on poistaa rahapelituotolla rahoitettujen toimintojen taloudellinen ja määrärahatasoon liittyvä riippuvuus Veikkaus Oy:n tuotosta. Tavoitteena on myös vahvistaa rahapelihaittojen ehkäisyä ja vähentämistä yksinoikeusjärjestelmässä. Veikkaus Oy:n tuotolla rahoitetuille toiminnoille on tarkoitus ottaa käyttöön parlamentaarisessa yhteistyössä valmisteltu uusi rahoitusmalli, jossa toimintoja rahoitettaisiin vuoden 2024 alusta lukien menokehyksen sisältä yleiskatteellisista budjettivaroista. Veikkaus Oy:n tuotto otettaisiin jatkossa yleiskatteellisena valtion talousarvioon käytettäväksi talousarvion mukaisiin menoihin. Säännökset Veikkaus Oy:n tuoton käyttötarkoituksesta, tuoton ottamisesta talousarvioon ja tilittämisestä muutettaisiin uutta rahoitusmallia vastaaviksi. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös Veikkaus Oy:n velvollisuudesta toimittaa selvitys valtiolle tilittämästään tuotosta. Laista kumottaisiin Veikkaus Oy:n tuoton jaosta päättämistä, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskusta, sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukuntaa ja avustustoiminnasta aiheutuvia kustannuksia koskevat säännökset sekä muut valtionavustuksiin liittyvät säännökset. Avustusmenettelyistä säädettäisiin jatkossa muussa lainsäädännössä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi arpajaislain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Esityksellä ei arvioida olevan välittömiä vaikutuksia Veikkaus Oy:n tuottoon tai arpajaisveron määrään. Uudessa rahoitusmallissa Veikkaus Oy:n tuoton osalta noudatettaisiin valtion talousarvion näkökulmasta pääsääntöistä tuottojen yleiskatteellisuuden periaatetta. Menot tulisivat kohdennettavaksi ja ratkaistavaksi talousarviomenettelyssä samaan tapaan kuin muut valtiontalouden menokehykseen kuuluvat menot. Uudella rahoitusmallilla olisi vaikutusta myös valtion talousarvion rakenteeseen. Veikkaus Oy:n tuoton yleiskatteellisuus mahdollistaisi valtion talousarvion momenttirakenteen selkeyttämisen. Esityksellä arvioidaan olevan välittömiä ja välillisiä vaikutuksia rahapelihaittojen ehkäisemiseen ja vähentämiseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen