Valtioneuvoston periaatepäätös OM/2022/178

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.11.2022 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös suomalaisesta demokratiapolitiikasta 2020-luvulla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Maria Wakeham-Hartonen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150416
Asia
Valtioneuvoston periaatepäätöksessä linjataan suomalaisen demokratiapolitiikan tavoitteista 2020-luvulla. Keskeisenä tavoitteena on, että Suomi kuuluu jatkossakin maailman demokraattisimpien maiden joukkoon. Periaatepäätöksessä on kuusi linjausteemaa, joihin liittyy useita toimenpide-ehdotuksia. Linjausteemat ovat: 1) Vaalijärjestelmä on toimiva, turvallinen ja luotettava. Jokaisella on yhdenvertaiset mahdollisuudet ja riittävät valmiudet käyttää vaalioikeuksiaan; 2) Suomessa on käytössä monipuoliset osallistumismahdollisuudet ja yhä useampi käyttää osallistumisoikeuksiaan. Hallinto toimii avoimesti ja vuorovaikutteisesti, mikä vahvistaa luottamusta. Päätöksenteko on tietoperusteista; 3) Demokratia-, ihmisoikeus- ja mediakasvatus sekä jatkuva oppiminen tukevat osallistumisoikeuksien toteutumista; 4) Mediaympäristö on moniääninen ja moninainen, ja yhteiskunnallinen keskustelukulttuuri mahdollistaa kaikkien osallistumisen; 5) Aktiivinen ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta on keskeinen osa toimivaa demokratiaa; 6) Suomi osallistuu aktiivisesti EU:n demokratiatyöhön ja tukee kansainvälistä demokratiakehitystä. Periaatepäätöksen valmistelussa kuultiin laajasti eri tahoja ja toteutettiin 29.6. - 1.9.2022 lausuntokierros, jossa saatiin runsaasti palautetta. Valmistelussa on myös hyödynnetty viime vuosina tehtyjä kansallisia ja kansainvälisiä tutkimuksia ja selvityksiä demokratiasta. Periaatepäätös on valmisteltu kansallisen demokratiaohjelma 2025:n pohjalta poikkihallinnollisessa valmistelu- ja koordinaatioryhmässä. Ohjelma on ollut yksi pääministeri Marinin hallituksen kärkihankkeista.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen suomalaisesta demokratiapolitiikasta 2020-luvulla
Vaikutukset
Tavoitteena on demokratian suojaaminen, tukeminen ja vahvistaminen. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä, yli hallituskausien ulottuvaa demokratiapolitiikkaa ja hallinnonalojen rajat ylittävää yhteistyötä. Periaatepäätös linjaa valtioneuvoston suomalaista demokratiapolitiikkaa 2020-luvulla koskevan tavoitetason. Määrärahaa vaativat toimenpiteet määritellään valtiontalouden kehyksissä ja vuosittaisissa talousarvioissa tulevien hallitusohjelmien ja hallituksen toimintasuunnitelmien pohjalta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen