Hallituksen esitys SM/2022/90

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.11.2022 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 252/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Kukka Krüger, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488270
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta. Lakiin lisättäisiin säännös siitä, että tilapäisen suojelun perusteella Suomessa myönnettävät oleskeluluvat olisivat voimassa koko sen ajan, kuin tilapäinen suojelu Euroopan unionissa jatkuu. Myös jo myönnettyjen oleskelulupien ja niiden osoitukseksi annettujen oleskelulupakorttien voimassaolo jatkuisi koko tämän ajan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Laki olisi voimassa 4.3.2025 asti.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotuksen taloudelliset vaikutukset kohdistuvat sisäasiainhallinnon alalla Maahanmuuttovirastoon. Kyse on lähinnä vähäisiksi arvioiduista tietojärjestelmänmuutosten kustannuksista. Oleskelulupien ja oleskelulupakorttien uusimisesta aiheutuu kustannuksia riippumatta siitä, millä tavalla tämä toteutetaan. Nyt ehdotetulla lailla vältettäisiin ne kustannukset, jotka olisivat aiheutuneet Maahanmuuttovirastolle tilapäistä suojelua saavien erillisten jatkolupahakemusten käsittelystä ja sen yhteydessä luvan osoitukseksi annettavien oleskelulupakorttien uusimisesta. Ehdotettu laki tarjoaa siten kokonaistaloudellisesti kustannustehokkaimman tavan turvata oleskelulupien jatkuminen direktiivin edellyttämällä tavalla.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen