Hallituksen esitys SM/2022/90

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.11.2022 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 252/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Johtava asiantuntija, esittelijä Kukka Krüger, p. 029 5488270

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta. Lakiin lisättäisiin säännös siitä, että tilapäisen suojelun perusteella Suomessa myönnettävät oleskeluluvat olisivat voimassa koko sen ajan, kuin tilapäinen suojelu Euroopan unionissa jatkuu. Myös jo myönnettyjen oleskelulupien ja niiden osoitukseksi annettujen oleskelulupakorttien voimassaolo jatkuisi koko tämän ajan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Laki olisi voimassa 4.3.2025 asti.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Ehdotuksen taloudelliset vaikutukset kohdistuvat sisäasiainhallinnon alalla Maahanmuuttovirastoon. Kyse on lähinnä vähäisiksi arvioiduista tietojärjestelmänmuutosten kustannuksista. Oleskelulupien ja oleskelulupakorttien uusimisesta aiheutuu kustannuksia riippumatta siitä, millä tavalla tämä toteutetaan. Nyt ehdotetulla lailla vältettäisiin ne kustannukset, jotka olisivat aiheutuneet Maahanmuuttovirastolle tilapäistä suojelua saavien erillisten jatkolupahakemusten käsittelystä ja sen yhteydessä luvan osoitukseksi annettavien oleskelulupakorttien uusimisesta. Ehdotettu laki tarjoaa siten kokonaistaloudellisesti kustannustehokkaimman tavan turvata oleskelulupien jatkuminen direktiivin edellyttämällä tavalla.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.