Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/149

« Tasavallan presidentin esittely 19.1.2023 17.19

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työriitojen sovittelusta annetun lain ja oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 32 a §:n muuttamisesta (HE 214/2022 vp; EV 194/2022 vp)

HE 214/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Katariina Jämsén, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5047143
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta ja lain oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 32 a §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen