Hallituksen esitys TEM/2024/21

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.2.2024 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työehtosopimuslain ja työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

HE 12/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Wille Rydman

Esittelijä

Hallitusneuvos Nico Steiner, p. +358 295 049 001

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työehtosopimuslakia, työriitojen sovittelusta annettua lakia, työsopimuslakia, merityösopimuslakia, valtion virkaehtosopimuslakia, kunnan ja hyvinvointialueen virkaehtosopimuksista annettua lakia sekä valtion virkamieslakia.

Työehtosopimuslakiin ja työriitojen sovittelusta annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset myötätuntotyötaistelun suhteellisuuden vaatimuksesta ja poliittisten työtaisteluiden enimmäiskestosta. Työrauhavelvollisuuden vallitessa ei saisi toimeenpanna myötätuntotyötaistelua siten, että työnantajalle tai tämän sopimuskumppanille aiheutetaan suhteettomia vahingollisia seurauksia rajoittamalla työnantajan palvelu- tai tuotantotoimintaa laajemmin kuin on tarpeen pääriidan piiriin kuuluvaan työnantajaan kohdistuvan vaikutuksen aikaansaamiseksi tai ilman, että sillä olisi välitöntä vaikutusta pääriidan piirissä olevan työnantajan toimintaan. Jos työrauhavelvollisuus ei ole voimassa, rajoitukset koskisivat vain tilanteita, joissa tuettavan työtaistelun tavoitteena on muu kuin työehtosopimuksen solmiminen.

Poliittisten työnseisausten enimmäiskesto olisi enintään 24 tuntia ja muiden poliittisten työtaistelutoimenpiteiden enimmäiskesto enintään kaksi viikkoa. Lisäksi työnseisaus olisi toimeenpanijan käytettävissä olevin keinoin järjestettävä siten, että tuotantotoiminnalle ennen työnseisausta ja sen päättymisen jälkeen aiheutuva häiriö jää mahdollisimman vähäiseksi ja lyhytkestoiseksi.

Työriitojen sovittelusta annetussa laissa säädettäisiin velvollisuudesta ilmoittaa työnseisauksena järjestettävästä myötätuntotyötaistelusta tai poliittisesta työtaistelusta viimeistään seitsemän päivää ennen sen aloittamista.

Työrauhavelvollisuuden vastaisesta työtaistelusta työehtosopimuslain perusteella tuomittavan hyvityssakon määrää ehdotetaan korotettavaksi siten, että jatkossa hyvityssakon määrä olisi vähintään 10 000 euroa ja enintään 150 000 euroa. Hyvityssakko koskisi myös lainvastaisia suhteettomia myötätuntotyötaisteluita ja enimmäiskeston ylittäviä poliittisia työtaisteluita. Työriitojen sovittelusta annetussa laissa säädettäisiin hyvitysseuraamuksesta suhteettoman myötätuntotyötaistelun tai enimmäiskeston ylittävän poliittisen työtaistelun toimeenpanemisesta työrauhavelvollisuuden ulkopuolella.

Erityisestä syystä hyvityssakkoa tai hyvitystä voitaisiin kohtuullistaa tai jättää kokonaan tuomitsematta.

Työsopimuslaissa ja merityösopimuslaissa säädettäisiin työntekijän hyvitysseuraamuksesta lainvastaiseksi todetun työnseisauksen jatkamisesta. Työntekijä olisi velvollinen maksamaan työnantajalleen hyvitystä 200 euroa, jos hän on jatkanut työntekijäyhdistyksen toimeenpanemaa ja tuomioistuimen lainvastaiseksi toteamaa työnseisausta vielä senkin jälkeen, kun työnantaja on ilmoittanut hänelle tuomiosta.

Lisäksi työriitojen sovittelusta annetun lain ja eräiden muiden lakien ruotsinkielisten käännösten valtakunnansovittelijaa koskevaa terminologiaa modernisoitaisiin.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi työehtosopimuslain ja työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.