Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2024/4

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.2.2024 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan osaajareservin perustamisesta

U 7/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Wille Rydman

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Sari Haavisto, p. +358 295 047 154

Asia

Asetusehdotuksella (COM(2023) 716 final) luotaisiin oikeudellinen perusta EU:n osaajareserville. Kysymyksessä olisi EU-tason alusta kolmansien maiden työnhakijoiden ja jäsenvaltioiden työnantajien yhteen saattamisen edistämiseksi. EU-tason alustalla pyritään saavuttamaan kansallisia toimia parempi näkyvyys ja houkuttelevuus sekä laajentamaan osaajien saatavuutta työvoimapula-aloille ja parantamaan kolmansien maiden työnhakijoiden mahdollisuuksia hakea töitä EU-alueelta. Osallistuminen EU:n osaajareserviin olisi jäsenvaltioille vapaaehtoista ja sen olisi tarkoitus täydentää kansallisia kansainvälisen rekrytoinnin tukitoimia.

Ehdotuksella pyritään vastaamaan tunnistettuihin kansainvälisen rekrytoinnin haasteisiin helpottamalla työtarjouksen saamista sekä edistämällä työnhakijoiden tietoisuutta maahanmuuttoa, työelämää ja osaamisen tunnistamista ja tunnustamista koskevista säännöksistä jäsenvaltioissa. Tätä kautta myös edistettäisiin pääsyä jäsenvaltioiden maahanmuuttoa ja osaamisen tunnistamista koskeviin prosesseihin. Ehdotus ei kuitenkaan vaikuttaisi jäsenvaltioissa sovellettaviin maahantulon edellytyksiin. Ehdotuksella tuettaisiin EU:n osaamiskumppanuuksien toimeenpanoa kolmansien maiden kanssa.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.