EU:n rekrytointikilpailut ja valmennus

Vakituisiin EU-virkoihin voi päästä ainoastaan osallistumalla Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto EPSOn järjestämiin avoimiin rekrytointikilpailuihin. EPSO vastaa työntekijöiden valinnasta Euroopan parlamenttiin, EU:n neuvostoon, Euroopan komissioon, unionin tuomioistuimeen, Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen, Euroopan ulkosuhdehallintoon, Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan, alueiden komiteaan sekä Euroopan tietosuojavaltuutetun ja Euroopan oikeusasiamiehen toimistoihin.

Kilpailuiden tarkoituksena on luoda valintamenettelyn menestyksekkäästi läpäisseistä hakijoista varallaololistan, joista kukin toimielin palkkaa avoinna oleviin tehtäviinsä sopivat työntekijät.

Kilpailut

Kilpailuja on lähtökohtaisesti kolmenlaisia: niin sanotun yleisuran (generalist), erityisurien (specialist) kilpailuja ja sisäisiä kilpailuja. Yleisuran kilpailuilla rekrytoidaan nimensä mukaisesti uransa alkuvaiheessa olevia yleisvirkamiehiä kaikkien unionin toimielinten palvelukseen. Erityisuran kilpailut puolestaan on suunnattu tiettyjen alojen asiantuntijoille, joilla on jo enemmän työkokemusta, kuten taloustieteilijöille, juristi-lingvisteille, ekonomisteille tai tilintarkastajille. Sisäiset kilpailut on tarkoitettu EU-instituutioissa jo määräaikaisissa työsuhteissa työskenteleville.

Hallintovirkamiesten (AD, administrator) ohella kilpailuilla rekrytoidaan myös esimerkiksi sihteereitä (AST/SC), eri alojen hallinnollisia avustajia (AST) ja teknistä henkilökuntaa, kuten turvamiehiä ja autonkuljettajia.

EPSO järjestää avoimia virkakilpailuja yleensä pitkin vuotta, ja ne ovat avoimia kaikille EU-kansalaisille. Avoimien kilpailujen aikatauluja kannattaa seurata EPSO:n sivuilta.

Kilpailuilmoitukset julkaistaan kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Hakijoita kehotetaan arvioimaan omaa soveltuvuuttaan EU-tehtäviin ja omia käsityksiään EU-urasta vapaaehtoisilla testeillä ennen hakemuksen tekemistä. Testien tavoitteena on varmistaa, että hakijat todella tietävät, minkälaiselle uralle he ovat hakeutumassa.

Hallintovirkamiesten kilpailut

EU:n henkilöstövalintatoimisto (EPSO) on ottanut uudistetun valintaprosessin, eli kilpailumallin käyttöön 31. tammikuuta 2023 alkaen. Kilpailumalli painottaa aikaisempaa vahvemmin kirjallisia testejä, eivätkä suulliset testit enää ole osa valintaprosessia. Sanalliset, numeeriset ja loogiset päättelytestit pysyvät edelleen osana valintaprosessia. Kaikki testit tehdään etäyhteyksin yhden päivän aikana.

Yleiskilpailuissa (generalist competitions) otetaan käyttöön EU-tietoutta käsittelevä monivalintatesti. EU-tietotestin tavoitteena ja fokuksena on mitata EU:n toiminnan, politiikkojen ja käytäntöjen laajempaa tuntemusta sekä ymmärrystä yksityiskohtien sijaan. EU-tietoustestien lähteet tullaan julkaisemaan etukäteen EPSO:n verkkosivuilla, mikä tasaa hakijoiden mahdollisuuksia menestyä kilpailuissa.

Valintaprosessin läpäisevät hakijat pääsevät niin kutsutulle EPSO:n varallaololistalle. Vasta tämän jälkeen hakijoiden yleiset kompetenssit ja verbaaliset taidot tullaan edelleen testaamaan rekrytointihaastatteluissa, mutta nyt varsinaisten rekrytoivien EU-toimielinten toimesta.

Listalle pääseminen ei suoraan takaa työpaikkaa missään tietyssä toimielimessä, vaan hakijan on oltava itse aktiivinen. Lista annetaan toimielinten käyttöön, ja ne voivat rekrytoida siltä tarvitsemansa määrän virkamiehiä. Samanaikaisesti listalla olevia hakijoita kannustetaan hakemaan toimielimissä avautuvia paikkoja. 

Kilpailuista kiinnostuneen kannattaa seurata EPSO:n verkkosivuja ja sosiaalisen median kanavia. Kilpailuista tiedotetaan myös kaikissa jäsenvaltioissa ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Virallisen lehden kilpailuilmoituksessa on järjestettävästä kilpailusta yksityiskohtaista tietoa, kuten työtehtävät, vaadittava pätevyys ja kokemus.

Hakijan on oltava EU:n kansalainen, ja hänellä on oltava perusteellinen taito yhdessä EU:n 24 virallisesta kielestä (esimerkiksi suomi tai ruotsi) sekä riittävä englannin, saksan tai ranskan kielen taito. Lisäksi hakijalla tulee olla kilpailuun sopiva koulutus ja työkokemus.

Kilpailuihin valmistautuminen

EU:n virkakilpailuihin voi valmentautua perehtymällä kilpailujen rakenteeseen ja selvittämällä etukäteen, mitä kussakin vaiheessa testataan sekä syventämällä omaa ammattiosaamistaan, EU-tietämystään ja kielitaitoaan. Etenkin ensimmäisen vaiheen tietokonetestien vastaustekniikkaa kannattaa harjoitella etukäteen, koska kokeet ovat tiukkatahtisia.

Valmentautumiseen on saatavissa runsaasti kaupallista materiaalia, mukaan lukien harjoituskirjoja ja testioppaita sekä erilaisia valmennuskursseja. Alkuvaiheisiin eli tietokonepohjaisiin kokeisiin voi valmistautua itsenäisesti EPSOn verkkosivujen esimerkkitehtävien avulla.

Valmentautumisen tueksi

Koska haut vaihtelevat vuosittain ja koetyyppejä kehitetään koko ajan, henkilöstövalintatoimisto EPSO:n verkkosivut ovat kilpailuihin valmistautuvalle hakijalle tärkein ja ainoa virallinen tiedonlähde.

EU:ssa on mahdollista hakea myös sopimussuhteisiin tehtäviin. Tämä hakuprosessi on varsinaisia virkamieskilpailuja kevyempi menettely. Sopimussuhteisia työntekijöitä käytetään tilanteissa, joissa kaivataan tilapäistä asiantuntijaosaamista tietyllä sektorilla.

EPSO on julkaissut EU:n virallisessa lehdessä Avoimet kilpailut -oppaan, joka kertoo yleisellä tasolla, mitä kilpailut ovat ja miten ne toimivat.

Myös yksityiset tahot tuottavat valmennusmateriaalia kilpailuihin. Saadun palautteen perusteella osa materiaaleista on auttanut joitakin suomalaisia hakijoita. EPSO:n sivut ovat kuitenkin ainoa virallinen lähde.

Muita hyödyllisiä tietolähteitä: