EU:s uttagningsprov och förberedelse

Fasta EU-tjänster tillsätts endast genom deltagande i allmänna uttagningsprov som ordnas av EU:s rekryteringsbyrå Epso. Rekryteringsbyrån ansvarar för rekryteringarna till Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, EU-domstolen, Europeiska revisionsrätten, Europeiska utrikestjänsten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Europeiska regionkommittén samt Europeiska datatillsynsmannens byrå och Europeiska ombudsmannens byrå.

Syftet med uttagningsproven är att upprätta förteckningar över godkända sökande. Utifrån dessa förteckningar kan EU-institutionerna välja ut rätt personer till rätt jobb.

Uttagningsprov

Det finns i regel tre slags uttagningsprov: för så kallad allmän karriär (generalist) och specialistkarriär samt interna uttagningsprov. Genom uttagningsproven för en allmän karriär rekryteras tjänstemän i början av karriären till tjänster vid unionens samtliga institutioner. Uttagningsproven för en specialistkarriär riktar sig däremot till experter såsom ekonomer, juristlingvister eller revisorer med längre arbetserfarenhet inom ett visst område. De interna uttagningsproven är avsedda för dem som redan arbetar i visstidsanställningar vid EU-institutionerna.

Utöver rekrytering för en akademisk handläggarkarriär (AD, administrator) används uttagningsprov också för att rekrytera sekreterare (AST/SC), assistenter inom olika områden (AST) och teknisk personal såsom livvakter och chaufförer.

Epso ordnar allmänna uttagningsprov under hela året och de är öppna för alla EU-medborgare. Det lönar sig att följa tidsplanen för de allmänna uttagningsproven på Epsos webbplats.

Annonser om uttagningsproven publiceras på alla officiella EU-språk. Sökande uppmanas att utvärdera sin lämplighet för arbete inom EU liksom sina uppfattningar om en EU-karriär genom frivilliga tester innan de lämnar in en ansökan. Syftet med testerna är att säkerställa att de sökande verkligen vet vilken typ av karriär de söker sig till.

Uttagningsprov för handläggare

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) införde en ny modell för uttagningsproven den 31 januari 2023. Den nya modellen ska fokusera mer på skriftliga prov och i urvalsprocessen ingår inte längre muntliga prov. Däremot ingår fortfarande prov i läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande. Alla prov görs på distans under en dag.

I de allmänna uttagningsproven (generalist competitions) ingår i fortsättningen ett flervalsprov om EU-kunskap. Provet i EU-kunskap kräver inte kännedom om detaljer, utan syftet är att mäta kännedomen om och förståelsen av EU:s funktion, politikområden och förfaranden på ett mer allmänt plan. De källor som använts för att ta fram provet i EU-kunskap kommer att publiceras på Epsos webbplats på förhand, vilket jämnar ut de sökandes möjligheter att klara uttagningsprovet.

De sökande som klarar urvalsprocessen förs upp på Epsos förteckning över godkända sökanden. Först därefter kommer de sökandes allmänna kompetenser och verbala färdigheter att bedömas vid intervjuer, som i fortsättningen ordnas av de rekryterande EU-institutionerna.

Att komma med på förteckning över godkända sökanden garanterar inte ett arbete på en viss institution, utan den sökande måste själv vara aktiv. Institutionerna får förteckningen till sitt förfogande och kan rekrytera det antal tjänstemän de behöver från den. De kandidater som finns med på förteckningen uppmanas samtidigt att söka platser som blir lediga på institutionerna. 

De som är intresserade av uttagningsproven rekommenderas att följa Epsos webbplats och sociala medier. Uttagningsproven annonseras också i samtliga medlemsstater och i Europeiska unionens officiella tidning. I annonserna finns detaljerad information om uttagningsproven, till exempel om arbetsuppgifterna och om krav på behörighet och erfarenhet.

Sökanden ska vara EU-medborgare och ha mycket goda kunskaper i ett av EU:s 24 officiella språk (till exempel finska eller svenska) och tillfredsställande kunskaper i engelska, franska eller tyska. Dessutom ska sökanden ha lämplig utbildning och arbetserfarenhet.

Förberedelse inför uttagningsprovet

Du kan förbereda dig inför EU:s uttagningsprov genom att bekanta dig med provstrukturen och i förväg ta reda på vad som kommer att testas i varje fas och genom att fördjupa dina yrkes-, EU- och språkkunskaper. Det är också bra om du övar dig i svarstekniken, särskilt inför den första fasens datorbaserade tester, eftersom testerna genomförs i snabb takt.

Det finns en hel del kommersiellt material som är till hjälp i förberedelserna, inklusive övningsböcker och testguider samt olika preparandkurser. Du kan förbereda dig på egen hand inför de första faserna (datorbaserade tester) med hjälp av exempeluppgifterna på Epsos webbplats.

Stöd till förberedelserna

Eftersom rekryteringen varierar från år till år och proven utvecklas kontinuerligt är rekryteringsbyrån Epsos webbplats den viktigaste och den enda officiella informationskällan för dem som förbereder sig för uttagningsproven.

Det är också möjligt att söka kontraktsanställning hos EU. Ansökningsprocessen är då ett enklare förfarande än de ordinarie uttagningsproven. Kontraktsanställda används när det tillfälligt behövs expertkompetens inom en viss sektor.

Epso har i EU:s officiella tidning publicerat en handbok om allmänna uttagningsprov som på allmän nivå beskriver vad proven innebär och hur de fungerar.

Även privata aktörer framställer förberedelsematerial för uttagningsproven. Enligt responsen har några finländska sökande haft viss hjälp av sådant material. Epsos webbplats är dock den enda officiella källan.

Andra användbara informationskällor: