Valtioneuvoston nimittäminen ja järjestäytyminen

Pääministerin valinta alkaa eduskuntaryhmien välisillä neuvotteluilla hallitusohjelmasta ja hallituksen kokoonpanosta. Neuvottelutuloksen perusteella ja puhemiestä kuultuaan tasavallan presidentti antaa eduskunnalle tiedon pääministeriehdokkaasta. Eduskunta valitsee pääministerin ja presidentti nimittää hänet tehtävään. Muut ministerit presidentti nimittää pääministerin ehdotuksen mukaisesti.

Ehdokas valitaan pääministeriksi, jos hän on saanut eduskunnassa toimitetussa avoimessa äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Jos ehdokas ei saa vaadittavaa enemmistöä, asetetaan uusi pääministeriehdokas samalla tavalla. Jollei uusikaan ehdokas saa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan eduskunnassa avoimena äänestyksenä pääministerin vaali. Valituksi tulee tällöin eniten ääniä saanut henkilö.

Ministerit nimitetään tehtäviinsä tasavallan presidentin avoimella kirjeellä. Ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia.

Avoimessa kirjeessä mainitaan, kenet nimitetään pääministeriksi sekä jokaisen muun ministerin osalta, miksi ministeriksi (esimerkiksi valtiovarainministeriksi) tai minkä ministeriön asioita käsittelemään hänet määrätään (esimerkiksi kulttuuriministeriksi käsittelemään opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvia asioita).
Tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta 10.12.2019 (Marinin hallituksen nimittäminen)

Presidentti tekee päätöksensä valtioneuvoston nimittämisestä valtioneuvostossa tasavallan presidentin esittelyssä. Läsnä ovat eroavan hallituksen ministerit.
Video Näin hallitus syntyy (2 minuuttia)

Presidentti myöntää pyynnöstä eron valtioneuvostolle tai ministerille. Jos koko valtioneuvosto tai ministeri ei nauti eduskunnan luottamusta, presidentti myöntää eron ilman pyyntöä. Pääministerin aloitteesta presidentti voi myöntää ministerille eron myös muusta syystä.

Ministerien välinen työnjako ja sijaisuudet

Samassa ministeriössä toimivien ministerien työnjaosta päätetään valtioneuvoston järjestäytymisistunnossa. Samaan ministeriöön nimitetyt ministerit katsotaan rinnasteisiksi.

Kukin ministeri käsittelee toimialaansa kuuluvat kansainväliset ja EU-asiat sekä virkanimitys- ja henkilöstöasiat. Ministerit myös johtavat taloussuunnittelua ja muiden yhteisten asioiden valmistelua omalla toimialallansa.

Valtioneuvosto määrää pääministerin sijaiseksi sekä muun ministerin sijaiseksi toisen ministerin sen varalta, ettei pääministeri tai muu ministeri voi tilapäisen esteen takia hoitaa tehtäviään. Jos pääministerin sijaiseksi määrätty ministerikin on estynyt, pääministerin tehtäviä hoitaa virkavuosiltaan vanhin ministeri. Muille ministereille määrätään yleensä viidestä kuuteen sijaista.
Ministerien työnjako ja sijaisuudet

Vala tai vakuutus

Valtioneuvoston jäsenen on vannottava virkavala tai annettava virkavakuutus sekä annettava tuomarinvakuutus ennen tehtävään ryhtymistään.
Asetus (1026/2017)

Valan vannominen ja vakuutuksen antaminen tapahtuvat ensimmäisessä valtioneuvoston yleisistunnossa ministeriksi nimittämisen jälkeen.

Hallituksen ohjelma

Hallitusohjelma on hallitukseen osallistuvien puolueiden hyväksymä toimintasuunnitelma, jossa on sovittu hallituksen tärkeimmistä tehtäväalueista. Uuden hallituksen on viivytyksettä annettava ohjelmansa tiedonantona eduskunnalle. Pääministeri valvoo hallitusohjelman toimeenpanoa.
Hallitusohjelmat 1917-

Ministerien sidonnaisuudet

Perustuslaissa kielletään ministeriä hoitamasta julkista virkaa tai sellaista muuta tehtävää, joka voi haitata ministerin tehtävien hoitamista tai vaarantaa luottamusta hänen toimintaansa ministerinä. Ministerit velvoitetaan ilmoittamaan elinkeinotoimintansa, omistukset yrityksissä, muut merkittävät tulolähteet ja velat sekä sellaiset tehtävät ja sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa hänen toimintaansa ministerinä.

Valtioneuvoston kanslia kokoaa ministereiksi nimitetyiltä sidonnaisuudet heti nimittämisen jälkeen. Tiedot lähetetään eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmällä.
Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Ministerien palkkiot

Ministereiden palkkio on määritelty edustajanpalkkiota koskevassa laissa. Ministereiden palkkio vastaa eduskunnan varapuhemiehen palkkiota ja pääministerin palkkio eduskunnan puhemiehelle maksettavaa palkkiota.

Kansanedustajina toimiville ministereille maksetaan lisäksi kansanedustajan palkkiota ja kulukorvausta. Eduskunta pidättää ministeriksi valituilta kansanedustajilta puolet kansanedustajan palkkiosta ja kulukorvauksesta.

Ministerille maksetaan palkkiota siitä päivästä lähtien, jona hän ryhtyy hoitamaan ministerin tehtävää. Hänen oikeutensa palkkioon päättyy, kun hänelle on myönnetty ero tai hänet katsotaan eronneeksi ministerin tehtävästä.

Ministerillä on kalenterivuosittain oikeus vuosilomaan rinnastettavaan 30 päivän vapaaseen.
Ministerien palkkiot
Kansanedustajien palkkiot - eduskunta
Laki edustajanpalkkiosta - Finlex
Laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista - Finlex

Valtioneuvoston valiokunnat

Valtioneuvoston järjestäytymiseen kuuluu ministerivaliokuntien asettaminen.

Valtioneuvostolla on neljä lakisääteistä valiokuntaa: ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta, EU-ministerivaliokunta, raha-asiainvaliokunta ja talouspoliittinen ministerivaliokunta.
Ministerivaliokuntien tehtävät

Istumajärjestys

Valtioneuvoston kansliassa laaditaan ministereille virkaiän mukainen istumajärjestys valtioneuvoston yleisistuntoa ja presidentin esittelyä varten.

Ministerien virkaikä määräytyy siten, että ensimmäisinä ovat pääministeri ja valtioneuvoston määräämä pääministerin sijainen ja seuraavina aiemmin ministereinä toimineet ministeripäivien mukaisessa järjestyksessä. Muiden virkaikään vaikuttavat muun muassa kansanedustajuus, tehtävät eduskunnassa ja puolueessa.