Hyppää sisältöön

Lainsäädännön arviointineuvosto
Arviointineuvosto etäyhteyksien käytöstä oikeudenkäynneissä: riskejä tulee tarkentaa

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 17.4.2024 11.32
Tiedote 179

Etäyhteyksien edistämistä oikeudenkäynnissä koskeva esitysluonnos on tiivis kokonaisuus, josta ilmenee hyvin keskeiset ehdotukset. Ehdotetut muutokset arvioidaan vähäisiksi, mutta periaatteellisesti merkittäviksi. Etäyhteyden vaikutuksia ja riskejä päätöksentekoon tulee vielä konkretisoida.

Ehdotetuilla muutoksilla lisättäisiin etäyhteyksien käyttömahdollisuuksia yleisissä tuomioistuimissa, markkinaoikeudessa ja työtuomioistuimessa ja sujuvoitettaisiin näin oikeudenkäyntejä. Esitys tekisi mahdolliseksi tuomarille osallistua etäyhteyksillä oikeudenkäyntiin. Lisäksi säädettäisiin mahdollisuudesta toimittaa suullinen käsittely kokonaan etäyhteyksien välityksellä.

Tuomioistuimelle annettaisiin mahdollisuus määrätä, että asianosaisen oikeus olla läsnä suullisessa käsittelyssä toteutettaisiin etäyhteyksien välityksellä. 

Lakiehdotuksessa on arvioitu vaikutuksia oikeudenkäyntimenettelyyn ja hyödynnetty tutkimustietoa, miten yleisö kokee tuomioistuimen arvovallan etäoikeudenkäynneissä. Tutkimusta siitä, miten etäoikeudenkäynnit vaikuttavat tuomareiden työskentelyyn, ei kuitenkaan ole otettu huomioon. Lakiehdotuksen mukaan kielteisiä vaikutuksia asianosaisten kannalta ei olisi, sillä asianosaisilla olisi pääsääntöisesti oikeus osallistua suulliseen käsittelyyn istuntosalista käsin.

Arviointineuvosto katsoo kuitenkin, että esityksessä tulisi tutkimuskirjallisuuteen nojautuen kuvata, mitä mahdollisia riskejä tai muita vaikutuksia etäyhteyksien käytöllä oikeudenkäyntimenettelyssä voi olla tuomareiden päätöksentekoon ja asianosaisiin. 

Arviointineuvosto pitää myönteisenä, että lakiehdotuksen taustalla on arviomuistio, jossa on käsitelty myös sellaisia kysymyksiä, joiden johdosta ei ole päädytty ehdottamaan lainsäädäntömuutoksia. Lisäksi arviointineuvosto pitää myönteisenä, että lakiehdotuksessa on tiivis arvio alueellisista vaikutuksista.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu etäyhteyksien edistämisestä oikeudenkäynnissä yleisissä tuomioistuimissa koskevasta hallituksen esityksestä (hankenumero: OM075:00/2022), jonka oikeusministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön sähköpostitse 4.4.2024.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos täyttää hyvin lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen vaatimukset. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitysluonnosta täydennetään neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.  

Lisätietoja: johtava asiantuntija Annika Collin, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 589, arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 202. 

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.