Hyppää sisältöön

Lainsäädäntösuunnitelman päivitystyö saatu päätökseen

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 17.11.2022 12.41
Tiedote 656/2022

Valtioneuvosto on hyväksynyt 6. syyskuuta 2022 ohjeellisen suunnitelman hallituksen esityksistä ja valtioneuvoston selonteoista, jotka annetaan eduskunnalle vaalikauden 2019−2023 lopussa (eduskunnan syysistuntokausi 2022). Suunnitelmaan sisältyi 223 hallituksen esitystä ja 8 selontekoa.

Lainsäädäntösuunnitelma tukee hallituksen työn suunnittelua sekä aikataulujen yhteensovittamista eduskunnan kanssa. Suunnitelman toteuttamiskelpoisuuden varmistamiseksi suunnitelman päivitystyötä on tehty lainsäädäntösuunnitelmaa koordinoivassa epävirallisessa ministerityöryhmässä.


Epävirallisen ministerityöryhmän tehtävänä on ollut koordinoida hallituskauden loppuvaiheen hankkeet siten, että hallituksen keskeisimpien hankkeiden loppuun vieminen varmistetaan ja eduskuntaan vietävien esitysten kokonaismäärä on käytettävissä olevan käsittelyajan näkökulmasta toteuttamiskelpoinen.


Ministerityöryhmän aloittaessa työnsä 21.10.2022 antamatta oli 97 hallituksen esitystä. Lainsäädäntösuunnitelmasta on ministerityöryhmän linjauksella poistettu 7 esitystä valmistelun keskeneräisyyden tai eduskunnan työtaakan keventämiseksi. Sen lisäksi suunnitelmasta poistetaan seuraavat 10 esitystä:

•    HE laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
•    HE taloudellista työnantajaa koskevaksi lainsäädännöksi
•    HE laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta luonnollisten henkilöiden omaisuuden arvonnousutulon johdosta määrättävän veron käyttöönottamiseksi
•    HE laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan verovähennyksestä
•    HE laiksi tuloverolain muuttamisesta
•    HE laiksi ruuhkamaksujen puitelaiksi
•    HE laiksi alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta
•    HE laeiksi lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, oppivelvollisuuslain, valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
•    HE palkansaajan työssäoloehdon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
•    HE laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta


Ministerityöryhmä linjasi biopolttoöljyn jakeluvelvoitteen korottamisesta sekä siihen liittyvästä maatalouden kustannusten kompensoinnista vuodesta 2026 alkaen.


Lisäksi ministeriryhmän linjauksen mukaisesti edistetään kahta muutosta hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamiseksi siirtymätasauksen sekä yliopistosairaaloiden rahoituksen osalta. Valtiovarainministeriö tiedottaa hyvinvointialueiden rahoitukseen vielä valmisteltavista muutoksista tarkemmin. Esitykset annetaan eduskunnan kanssa sovitun aikataulun mukaisesti.
Lainsäädäntösuunnitelmaa koordinoiva ministerityöryhmä ei ole käsitellyt tai ehdottanut muutoksia jo eduskunnassa käsittelyssä oleviin ehdotuksiin.


Lainsäädäntösuunnitelman päivitystyön päätyttyä valtioneuvosto antaa eduskunnalle vain välttämättömiä sekä sellaisia esityksiä, joiden aikataulusta on erikseen sovittu eduskunnan kanssa.
Tarkemmat tiedot yksittäisistä hankkeista ovat saatavilla ministeriöiden ylläpitämässä valtioneuvoston hanketietopalvelussa (Hankeikkuna). Ministeriöt vastaavat Hankeikkunassa olevien tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaistamisesta sekä yhteydenpidosta eduskunnan valiokuntasihteeristöihin.


Lisätietoja: Pääministerin poliittinen erityisavustaja Tuulia Pitkänen [email protected]