Hyppää sisältöön

Hallitus esittää sosiaaliturvaetuuksiin ylimääräistä indeksikorotusta vuodelle 2022

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.5.2022 13.34
Tiedote 120/2022

Esityksen tavoitteena on turvata pienituloisten eläkkeensaajien ja etuudensaajien maksukykyä kiihtyvän inflaation aikana. Tarkistus korottaisi esityksen mukaisia etuuksia ajalla 1.8. – 31.12.2022 ja opintorahaa ajalla 1.8.2022 – 31.7.2023. 

Hallitus esittää eräisiin kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin ylimääräistä indeksitarkistusta vuodelle 2022. Ylimääräinen tarkistus korottaisi suurinta osaa kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia ja rahamääriä, muun muassa Kelan maksamia kansaneläkkeitä, perhe-eläkkeitä ja takuueläkkeitä. 

Lisäksi työttömyysturvalain mukaista peruspäivärahaa, peruspäivärahan korotusosaa, työmarkkinatuen määrää, työmarkkinatuen korotusosan ja lapsikorotuksen määrää ehdotetaan tarkistettavaksi. Näin ollen myös ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrä nousisi, samoin vuorotteluvapaakorvauksen, starttirahan ja liikkuvuusavustuksen määrä. 

Myös sairausvakuutuslain mukaisia sairauspäivärahan ja vanhempainpäivärahan vähimmäismääriä korotettaisiin, samoin kuntoutusrahan vähimmäismääriä. Tarkistus nostaisi myös kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen hoitorahaa sekä hoitolisää. Toimeentulotuen perusosan määrää ehdotetaan myös tarkistettavaksi.

Samoin opintotukilain mukaisen opintorahan, opintorahan huoltajakorotuksen ja oppimateriaalisän sekä aikuiskoulutusetuuksista annetun lain mukaisen aikuiskoulutustuen perusosan määrää ehdotetaan tarkistettavaksi.

Täyden kansaneläkkeen määrä vaikuttaa eläketuloista tehtävään eläketulovähennykseen. Näin ollen esityksen läpimeno lisäisi myös työeläkettä saavien nettotuloja vuoden 2022 verotuksessa.

Yksittäisen etuuden korotus olisi noin 3,5 prosenttia. Täysi kansaneläke nousisi noin 24 euroa kuukaudessa, työmarkkinatuki ja peruspäiväraha nousisivat noin 26 euroa kuukaudessa, toimeentulotuen perusosa nousisi noin 18 euroa kuukaudessa ja itsenäisesti asuvan täysi-ikäisen opintoraha nousisi noin 14,5 euroa kuukaudessa. Nyt korotettavaksi esitettävät etuudet vaikuttavat myös toisiinsa. Yksilön tai perheen saaman korotuksen lopullinen määrä siis vaihtelee ja on tapauskohtainen.

Kaikkiin kansaneläkeindeksiin sidottuja tai siitä riippuvia rahamääriä ei tarkistettaisi. Sairausvakuutuslain mukaisen lääkekorvauksen vuotuisen omavastuun määrää ei ehdoteta tarkistettavaksi. Eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain ja yleisestä asumistuesta annetun lain mukaisten asumistukien määräytymisperusteita ei myöskään ehdoteta tarkistettavaksi.

"Eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentäminen ovat hallituksen keskeisiä tavoitteita. Sosiaaliturvaetuuksien ylimääräinen indeksikorotus tuo pientä apua pienituloisille vastauksena kasvaneisiin elinkustannuksiin", sanoo sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen.

Etuuden tai eläkkeen saajan ei tarvitse hakea ylimääräistä tarkistusta, vaan etuuksien maksajat tekevät tarkistukset viran puolesta.

Työeläkeindeksiin sidottuja määriin esityksellä ei ole vaikutusta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2022 toiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Mikko Horko, [email protected]