Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Regeringen föreslår en extra indexjustering av de sociala trygghetsförmånerna 2022

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2022 13.34 | Publicerad på svenska 17.5.2022 kl. 14.22
Pressmeddelande 120/2022

Syftet med propositionen är att trygga betalningsförmågan hos pensionstagare och förmånstagare med låga inkomster under inflationen. Justeringen höjer förmånerna enligt propositionen för tiden 1.8 – 31.12.2022 och studiepenningen  för tiden 1.8.2022 – 31.7.2023. 

Regeringen föreslår en extra indexjustering för 2022 av vissa förmåner som är bundna till folkpensionsindexet. Den extra indexjusteringen höjer största delen av de förmåner och belopp som är bundna till folkpensionsindexet, bland annat de folkpensioner, familjepensioner och garantipensioner som betalas av FPA. 

Vidare föreslås det att beloppet av grunddagpenningen, grunddagpenningens förhöjningsdel, arbetsmarknadsstödet, arbetsmarknadsstödets förhöjningsdel och barnförhöjningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa justeras. Således stiger också den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen, alterneringsersättningen, startpengen och rörlighetsunderstödet. 

Även minimibeloppen av sjukdagpenningen och föräldradagpenningen ska höjas, likaså minimibeloppen av rehabiliteringspenningen. Därtill höjer justeringen vårdpenningen och vårdtillägget inom stödet för hemvård och privat vård. Det föreslås även att beloppet av utkomststödets grunddel justeras.

Likaså föreslås det att beloppet av studiepenningen, studiepenningens försörjarförhöjning och läromaterialstillägget enligt lagen om studiestöd samt beloppet av vuxenutbildningsstödets grunddel enligt lagen om vuxenutbildningsförmåner justeras.

Full folkpension inverkar på pensionsinkomstavdraget från pensionsinkomsterna. Om propositionen godkänns, kommer nettoinkomsterna för arbetspensionstagare också att stiga vid beskattningen 2022.

Enskilda förmåner stiger med cirka 3,5 procent, den fulla folkpensionen med cirka 24 e/mån, arbetsmarknadsstödet och grunddagpenningen med omkring 26 e/mån, utkomststödets grunddel med cirka 18 euro/mån och studiepenningen för en myndig person som bor självständigt med cirka 14,50 euro/mån. De förmåner som nu föreslås bli höjda påverkar också varandra. Det slutliga beloppet av den höjning som en individ eller familj får varierar därför från fall till fall.

Alla de belopp som är bundna till eller beroende av folkpensionsindexet kommer inte att justeras. Det föreslås till exempel inte att beloppet av den årliga självrisken för läkemedelsersättning enligt sjukförsäkringslagen ska justeras. Enligt förslaget justeras inte heller grunderna för fastställande av bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om allmänt bostadsbidrag.

"Att minska ojämlikhet och fattigdom hör till regeringens centrala mål. Den extra höjningen av de sociala trygghetsförmånerna hjälper lite grann låginkomsttagarna när levnadskostnader stiger", säger social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen.

Förmåns- eller pensionstagarna behöver inte ansöka om justeringarna som görs på tjänstens vägnar. 

Propositionen påverkar inte de belopp som är bundna till arbetspensionsindexet.

Propositionen hänför sig till den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2022 och avses bli behandlad i samband med den.

 
Mer information: 

Mikko Horko, konsultativ tjänsteman, [email protected]

 
Tillbaka till toppen