Hyppää sisältöön

YK:n lapsen oikeuksien komitean suosituksia Suomelle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.6.2023 16.11
Tiedote
YK:n lippu

YK:n lapsen oikeuksien komitea on antanut Suomelle suositukset YK:n lasten oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanosta. Suositukset käsittelevät muun muassa lastensuojelua, lapsiin kohdistuvan välivallan ehkäisyä, vammaisten lasten oikeuksia, lasten mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä sekä sosiaaliturvaa.

Suomi oli toukokuussa YK:n lapsen oikeuksien komitean kuultavana YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanosta. Kuuleminen perustui Suomen kirjalliseen määräaikaisraporttiin, joka annettiin kesällä 2019. Kuulemisen perusteella komitea antoi Suomelle suositukset 2.6.2023.

STM:n hallinnonalan osalta komitea antoi suosituksia muun muassa lastensuojelusta, lapsiin kohdistuvan välivallan ehkäisemisestä, vammaisten lasten oikeuksista, lasten mielenterveyteen liittyvistä kysymyksistä, sekä sosiaaliturvasta. Komitea suositti Suomea ottamaan käyttöön laaja-alaisen ja YK:n sijaishuollon ohjeet huomioivan sijaishuoltostrategian, jonka toimeenpanoon tulisi varata riittävät resurssit. Komitea piti hyvänä Suomen jo käynnistämiä strategioita lapsen suojaamiseksi kaikenlaiselta väkivallalta ja painotti sitä, että toimenpideohjelmien toteuttamiseen tulee varata riittävästi resursseja. 

Komitea suosittaa turvaaman lapsille riittävän toimeentulon välttämällä sellaisia sosiaaliturvaetuuksien leikkauksia, jotka vaikuttavat köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa oleviin lapsiin. Komitea myös suosittaa Suomea tehostamaan toimia nuorten huumeiden ja alkoholin käytön sekä ja tupakoinnin ehkäisemiseksi. Lisäksi Suomen tulisi varmistaa, että lapset ja nuoret, joilla on pelihäiriöitä, peliriippuvuutta tai muita verkkoriippuvuuden muotoja, saavat tarvittavaa apua ja tukea.

STM pitää komitean suosituksia tärkeinä suuntaviivoina lasten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen varmistamiseksi. STM perehtyy yksityiskohtaisesti komitean suosituksiin, ja arvioi jokaisen hallinnonalaansa koskevan suosituksen kohdalla, millaisiin toimenpiteisiin ne antavat aihetta.

Suomelle on tärkeä käydä rakentavaa dialogia YK:n ihmisoikeussopimuksia valvovien komiteoiden kanssa ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa. STM pitää kuitenkin valitettavana, että YK:n lehdistökeskuksen 16.5.2023 julkaisema lehdistötiedote ei kaikilta osin vastannut Suomen delegaation kuulemisessa antamia vastauksia. Lehdistötiedote sisälsi etenkin lastensuojelun osalta useita virheellisiä tietoja, joita ei Suomen pyynnöstä huolimatta korjattu. 

 

Lisätietoja:

Lakimies Jenna Uusitalo, p. 0295 163 152, sähköposti muotoa [email protected]

 

Yleissopimus lasten oikeuksista

YK:n yleiskokous hyväksyi yleissopimuksen lapsen oikeuksista (CRC) marraskuussa 1989. Yleis-sopimus tuli Suomen osalta voimaan huhtikuussa 1991. Yleissopimuksen tavoitteena on edistää ihmisoikeuksien toteutumista lasten osalta. Sopimuksessa lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä.

Sopimus sisältää säännöksiä muun muassa koskien oikeutta opetukseen, terveydenhoitoon, sosiaaliturvaan sekä oikeutta vaikuttaa kehitystasonsa mukaisesti omiin asioihinsa. Yleissopimuksen täytäntöönpanoa valvoo lapsen oikeuksien komitea. Suomi laatii lapsen oikeuksien komitealle määräaikaisraportteja yleissopimuksen täytäntöönpanosta.