Hoppa till innehåll

FN:s kommitté för barnets rättigheter har gett Finland rekommendationer

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2023 16.11 | Publicerad på svenska 12.6.2023 kl. 9.57
Pressmeddelande
FN:s flaggan

FN:s kommitté för barnets rättigheter har gett Finland rekommendationer om verkställighet av FN:s konvention om barnets rättigheter. Kommittén gav rekommendationer bland annat om barn-skyddet, förebyggandet av våld mot barn, barns psykiska hälsa och den sociala tryggheten.

I maj hörde FN:s kommitté för barnets rättigheter Finland i fråga om efterlevnaden av FN:s kon-vention om barnets rättigheter. Finland hördes med anledning av den periodiska rapport som Fin-land gav sommaren 2019. Den 2 juni 2023 gav kommittén rekommendationer till Finland på basis av hörandet.  

När det gäller social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde gav kommittén rekommen-dationer bland annat om barnskyddet, förebyggandet av våld mot barn, rättigheterna för barn med funktionsnedsättning, barns psykiska hälsa och den sociala tryggheten. Kommittén rekommenderar att Finland inom den vård utom hemmet som ordnas för barn ska tillämpa en strategi som beaktar FN:s anvisningar och reservera tillräckliga resurser för genomförandet av strategin. Kommittén anser att de strategier som Finland redan tillämpar är bra med tanke på att skydda barn mot alla former av våld, och poängterar att det är viktigt att reservera tillräckliga resurser för genomföran-det av åtgärdsprogrammen. 
 
För att säkerställa en tillräcklig levnadsstandard för alla barn rekommenderar kommittén att man ska undvika nedskärningar i de sociala förmåner som minskar fattigdom och utslagning bland barn. Kommittén rekommenderar att Finland effektiviserar arbetet för att förebygga ungas användning av droger, alkohol och tobak och säkerställer att barn och unga som har beteendestörningar på grund av spelande eller som lider av spelberoende eller annat nätberoende får den hjälp och det stöd som de behöver.  

Social- och hälsovårdsministeriet anser att kommitténs rekommendationer är viktiga riktlinjer för tillgodoseendet av barns grundläggande och mänskliga fri- och rättigheter. Social- och hälso-vårdsministeriet kommer att behandla kommitténs rekommendationer i detalj och bedöma vilka åtgärder som behövs med tanke på de rekommendationer som gäller ministeriets förvaltningsom-råde. 
Det är viktigt att Finland och de kommittéer som övervakar FN:s människorättskonventioner för en konstruktiv dialog om hur de mänskliga rättigheterna i Finland tillgodoses. Social- och hälso-vårdsministeriet konstaterar dock att det är beklagligt att de svar som Finland gav vid delegation-ens hörande inte till alla delar var korrekta i det pressmeddelande som FN publicerade den 16 maj 2023. I synnerhet i fråga om barnskyddet innehöll pressmeddelandet flera fel som inte korrigerades trots att Finland begärde det.  

 

 

Ytterligare information:

Jurist Jenna Uusitalo, tfn 0295 163 152, [email protected]

 

Konventionen om barnets rättigheter

FN:s generalförsamling godkände konventionen om barnets rättigheter (CRC) i november 1989.  Konventionen trädde i kraft i Finland i april 1991. Syftet med konventionen är att främja tillgodo-seendet av barnens mänskliga rättigheter. Barn avser i konventionen personer som inte fyllt 18 år.

Konventionen innehåller bestämmelser om bland annat rätten till utbildning, hälso- och sjukvård, och social trygghet och barnets rätt att påverka i frågor som gäller barnet självt. Efterlevnaden av konventionen övervakas av kommittén för barnets rättigheter. Finland rapporterar regelbundet om hur konventionen iakttas till kommittén för barnets rättigheter.