Hyppää sisältöön

Ammattikorkeakoulujen sopimusneuvottelut kaudelle 2025–2028 läpikäyty – TKI-erillisrahoitusta myönnetään 10 miljoonaa euroa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 20.6.2024 13.02
Tiedote

Ammattikorkeakoulujen sopimuskauden 2025–2028 neuvottelut opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen välillä on saatu päätökseen. Touko-kesäkuussa käydyissä neuvotteluissa käsiteltiin vuosille 2021–2024 sovittujen kehittämistoimien etenemistä sekä sovittiin kauden 2025–2028 korkeakoulukohtaisista tavoitteista.

Korkeakoulujen strategioiden toimeenpanoa tuetaan neuvotteluissa kohdennetulla strategiarahoituksella, joka on 5 prosenttia ammattikorkeakoulujen valtionrahoituksesta. Loppuosa, 95 prosenttia, valtionrahoituksesta kohdennetaan ammattikorkeakouluille laskennallisella rahoitusmallilla. 

Sopimuskaudella 2025–2028 strategiarahoituksella tuetaan erityisesti ammattikorkeakoulujen toimia, jotka vahvistavat ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) ja tukevat koulutuksen laatua edettäessä kohti hallitusohjelmassa asetettua koulutustasotavoitetta, jonka mukaan vähintään 50 prosentilla nuorilla aikuisista on korkeakoulututkinto. 

Rahoituksella tuetaan lisäksi toimia, jotka edistävät korkeakouluyhteisöjen hyvinvointia ja liikunnallisuutta, tukevat korkeakoulujen kansainvälistymistä ja kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä Suomeen sekä edistävät korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja profiloitumista.

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen lisäyksen käyttöä ohjaava monivuotinen suunnitelma painottaa yritysten ja muiden T&K-toimijoiden yhteistyön vahvistamista ja yritysten kannustamista lisäämään tutkimus- ja kehittämistoimintaa Suomessa. Ammattikorkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön välisissä sopimusneuvotteluissa keskiöön nousi ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta ja kyvykkyydet erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten TKI-toiminnan edistämiseen ja uudistamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee strategiarahoituksella toimia, joilla ammattikorkeakoulut esimerkiksi parantavat edellytyksiään pärjätä kotimaisessa ja kansainvälisessä kilpaillussa tutkimusrahoituksessa sekä vahvistavat alueensa elinvoimaa ja osaamisperustaa.

Kaikki ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet sopimuskaudella 2025–2028 nostamaan tutkintotavoitteitaan ja edistämään näin hallitusohjelman mukaista tavoitetta koulutustason nostosta korkeakoulutuksen laatu turvaten. Neuvotteluissa sovittiin kaikkien ammattikorkeakoulujen kanssa toimista, joilla edistetään korkeakouluyhteisön hyvinvointia, liikunta mukaan lukien. Opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi on perusta myös koulutusprosessien sujuvuudelle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee ammattikorkeakoulujen vastuullista kansainvälistymistä niin koulutuksessa kuin TKI-toiminnassa. Ammattikorkeakouluilla on vahva tahtotila turvata osaavan työvoiman saatavuus lisäämällä myös kansainvälisten opiskelijoiden määrää. Rakentumassa on muun muassa toiminnallisesti kaksikielistä koulutustarjontaa sekä toimivia kumppanuuksia, jotka tukevat kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista ja työllistymistä Suomeen.

Ammattikorkeakoulujen strategiarahoituksella ministeriö tukee myös uudenlaisia yhteistyöhankkeita niin ammattikorkeakoulujen kesken kuin laajemminkin ekosysteemiyhteistyönä. Ammattikorkeakoulujen välisiä verkostoja, joilla on edellytyksiä tukea koulutuksen ja TKI-toiminnan laatua, edistää profiloitumista ja tehostaa toimintaa ovat esimerkiksi TKI-toiminnan vaikuttavuutta ja koulutuksen vetovoimaa vahvistava 4Q (Arcada, Diak, Humak, KAMK), 6AMK-verkosto jatkuvan oppimisen kehittämiseksi (Haaga-Helia, Humak, HAMK, Laurea, XAMK, Metropolia), Ikäosaamisen verkosto (Karelia, XAMK, Lapin AMK, Metropolia, SAMK, SeAMK), tradenomikoulutuksen yhteistyöjärjestely (JAMK, Savonia, OAMK) sekä pohjoisen ammattikorkeakoulujen yhteistyö sote-alalla (Lapin amk, KAMK, OAMK). 

Neuvottelut käytiin ammattikorkeakoulujen omien strategioiden pohjalta. Ammattikorkeakoulut ovat osallistaneet strategiatyöhönsä opiskelijat ja henkilöstön sekä sidosryhmiään. Strategiatyössä näkyvät vahvasti kunkin ammattikorkeakoulun toimialueen alueelliset kehittämiskärjet.

Yliopistojen sopimusneuvottelut kaudelle 2025–2028 käydään syys-lokakuussa 2024.

Erillisrahoitusta 10 miljoonaa euroa ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaan vuonna 2024

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammattikorkeakouluille 10 miljoonaa euroa harkinnanvaraisena valtionrahoituksena tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. 

Vuoden 2024 ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan erityisrahoitus jaetaan ammattikorkeakoulujen T&K-menoja ja T&K-henkilöresursseja koskevien tilastotietojen perusteella. Vuodesta 2025 alkaen 10 miljoonan erillisrahoitus siirtyy osaksi ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin mukaisesti jaettavaa valtionrahoitusta rahoitusmalleista säätävien asetusten mukaisesti.

Lisätietoja: