Hyppää sisältöön

Lainsäädännön arviointineuvosto
Arviointineuvosto kiinteistöverolaista: vaikutuksia kuntien itsehallintoon arvioitava

Julkaisuajankohta 2.10.2023 8.30
Tiedote

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon valtiovarainministeriölle kiinteistöverolaista. Kiinteistöverolain muuttamista koskevasta lakiehdotuksesta saa hyvän käsityksen asian taustasta, tavoitteesta ja keskeisistä ehdotuksista. Esitysluonnokseen sisältyy paljon muutosten suuruusluokkaa kuvaavia määrällisiä arvioita.

Lakiehdotuksessa ehdotetaan muutettavan kiinteistöverolakia siten, että maapohjan kiinteistöveroprosentti eriytettäisiin yleisestä kiinteistöveroprosentista ja sen vaihteluvälin alaraja korotettaisiin yleisen kiinteistöveroprosentin alarajasta 0,93:sta 1,30:aan. Yläraja säilyisi 2,00 prosentissa. Tavoitteena on osana pääministeri Orpon julkisen talouden tasapainottamistavoitteita kasvattaa kiinteistöverokertymää maapohjasta. 

Lakiehdotus on tiivis ja napakka. Lakiehdotukseen sisältyy paljon määrällisiä arvioita, ja ehdotuksessa on myös hyödynnetty havainnollistavia taulukoita ja kuvioita tietojen esittämisessä.

Lakiehdotuksesta annetun lausuntopalautteen perusteella osa lausunnonantajista kokee, että ehdotettu sääntely pakottaa nostamaan maapohjan kiinteistöveroprosenttia myös sellaisissa kunnissa, joissa sille ei ole tarvetta tai halua. Toisaalta verotusoikeus turvaa kunnallista itsehallintoa. Lakiehdotuksessa tulisi esittää arvio esityksen vaikutuksista kuntien itsehallintoon. 

Arviointineuvosto katsoo, että lakiehdotuksen vaikutusten olennaisuutta kuntien itsehallintoon on osin vaikea hahmottaa, koska ehdotuksessa ei ole käsitelty ehdotuksen suhdetta kuntien itsemääräämisoikeuteen.

Lakiehdotuksen yritysvaikutusten kuvauksessa voisi mahdollisuuksien mukaan antaa muutaman havainnollistavan esimerkin sellaisista yrityksistä, joille kiinteistöveroprosentin nousu voi olla merkittävä. Tämä auttaisi hahmottamaan paremmin muutoksen suuruusluokkaa yksittäisen yrityksen kannalta.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu kiinteistöverolain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä (hankenumero: VM086:00/2023), jonka valtiovarainministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön sähköpostitse 22.9.2023.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos täyttää hyvin lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen vaatimukset. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitysluonnosta täydennetään neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.  

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Essi Römpötti, arviointineuvoston sihteeri p. 0295 160 125  
Arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston pääsihteeri p. 0295 160 202.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.