Hyppää sisältöön

Lainsäädännön arviointineuvosto
Arviointineuvosto: vaikutuksia korkeakouluille tulisi arvioida tarkemmin

Julkaisuajankohta 21.3.2024 13.49
Tiedote

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle lakiehdotuksesta yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi. Lakiehdotuksesta saa hyvän käsityksen asian keskeisistä ehdotuksista ja arvioiduista vaikutuksista korkeakoulujen opiskelijamääriin. Esityksessä tulisi kuvata selkeämmin, keitä lukuvuosimaksu ja hakemuksen käsittelymaksu koskisi.

Lakiehdotuksessa ehdotetaan muutettavaksi yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia. EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilta korkeakouluopiskelijoilta vieraskielisessä tutkintokoulutuksessa perittävien lukuvuosimaksujen tulisi jatkossa kattaa koulutuksen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset.

Myös hakemuksen käsittelymaksu palautettaisiin käyttöön. Opiskelijan oleskeluluvalla maahan tullut säilyisi lukuvuosimaksuvelvollisena, vaikka hän vaihtaisi oleskelulupaansa esimerkiksi työperusteiseksi. Korkeakoulujen tulisi huolehtia siitä, että tilauskoulutusta koskevassa sopimuksessa on määritelty tilauskoulutukseen osallistuvan oikeudet ja velvollisuudet, ja että tilauskoulutukseen osallistuvat ovat niistä tietoisia. Korkeakouluille säädettäisiin myös tiedonsaantioikeus hakijan ja opiskelijan sekä heidän perheenjäsentensä oleskelulupatiedoista. 

Arviointineuvosto pitää myönteisenä, että lakiehdotuksessa on arvioitu hyvin lukuvuosimaksun täyskatteellisuuden vaikutuksia korkeakoulujen opiskelijamääriin ja opiskelijoilta perittävien lukuvuosimaksujen suuruuteen.

Lakiehdotuksen perusteella on työlästä saada käsitystä, keitä ehdotetut muutokset koskevat. Esityksessä tulisikin kuvata tarkemmin, millaisia henkilöryhmiä lukuvuosimaksu ja hakemuksen käsittelymaksu koskisivat. Lisäksi lakiehdotuksessa tulisi arvioida vaikutuksia korkeakoulujen koulutustarjontaan ja koulutuksiin hakeutumiseen pidemmällä aikavälillä ja kuvata, miten ehdotettavan sääntelyn toimivuutta on tarkoitus seurata. Tilauskoulutusta koskevien muutosten näkökulmasta tulisi arvioida, miten ne vaikuttaisivat korkeakoulujen mahdollisuuksiin tuottaa ja myydä tilauskoulutusta kansainvälisillä markkinoilla. 

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä (OKM023:00/2023), jonka opetus- ja kulttuuriministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön sähköpostitse 7.3.2024. Lausunto on julkinen.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa tyydyttävästi lainvalmistelun vaikutusarviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.  

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Birgitta Hämäläinen, arviointineuvoston sihteeri p. 0295 160 676, arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston pääsihteeri p. 0295 160 202

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.