Hoppa till innehåll

Rådet för bedömning av lagstiftningen
Rådet för bedömning av lagstiftningen: konsekvenserna för högskolorna bör bedömas närmare

Utgivningsdatum 21.3.2024 13.49 | Publicerad på svenska 15.4.2024 kl. 12.48
Pressmeddelande

Rådet för bedömning av lagstiftningen har lämnat ett utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet om lagförslaget om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen. Lagförslaget ger en god uppfattning om de viktigaste förslagen i ärendet och de uppskattade konsekvenserna för antalet studerande vid högskolorna. Propositionen bör dock innehålla en tydligare beskrivning av vilka som berörs av läsårsavgiften och handläggningsavgiften för ansökningar.

I lagförslaget föreslås det att universitetslagen och yrkeshögskolelagen ändras. De läsårsavgifter som tas ut hos högskolestuderande från länder utanför EU och EES inom examensutbildning på främmande språk ska enligt förslaget i fortsättningen täcka kostnaderna för ordnandet av utbildningen. 

Det föreslås också att handläggningsavgiften för ansökan återinförs. De som kommit till landet med uppehållstillstånd för studerande förblir enligt förslaget skyldiga att betala läsårsavgift, även om de ändrar sitt uppehållstillstånd till exempel till uppehållstillstånd på grund av arbete. Högskolorna ska se till att rättigheterna och skyldigheterna för dem som deltar i uppdragsutbildning har angetts i avtalet om uppdragsutbildning och att de som deltar i uppdragsutbildningen känner till dem. Det föreslås också bestämmelser om högskolornas rätt att få uppgifter om de sökandes och de studerandes samt deras familjemedlemmars uppehållstillstånd. 

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att det är positivt att den heltäckande läsårsavgiftens konsekvenser för antalet studerande vid högskolorna och för storleken på de läsårsavgifter som tas ut av de studerande har bedömts väl i lagförslaget.

På basis av lagförslaget är det dock svårt att få en uppfattning om vilka som berörs av de föreslagna ändringarna. Propositionen bör därför innehålla en närmare beskrivning av vilka persongrupper läsårsavgiften och handläggningsavgiften för ansökan gäller. Dessutom bör man i lagförslaget bedöma konsekvenserna för högskolornas utbildningsutbud och för ansökningarna till utbildningar på längre sikt samt beskriva hur man avser följa upp de föreslagna bestämmelsernas ändamålsenlighet. Med tanke på ändringarna i uppdragsutbildningen borde man bedöma hur de inverkar på högskolornas möjligheter att ta fram och sälja uppdragsutbildning på en internationell marknad.

Rådet för bedömning av lagstiftningen har lämnat sitt utlåtande om regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen (OKM023:00/2023). Undervisnings- och kulturministeriet lämnade propositionen till rådet per e-post den 7 mars 2024. Utlåtandet är offentligt.

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att utkastet till regeringens proposition följer anvisningarna om konsekvensbedömning vid lagberedning på ett nöjaktigt sätt. Rådet rekommenderar att utkastet till proposition korrigeras i enlighet med rådets utlåtande innan propositionen lämnas till riksdagen.  

Ytterligare information: Birgitta Hämäläinen, specialsakkunnig, sekreterare för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160 676, Meri Virolainen, bedömningsråd, generalsekreterare för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160 202

Rådet för bedömning av lagstiftningen är ett självständigt och oberoende organ som lämnar utlåtanden om utkast till regeringens propositioner och konsekvensbedömningarna i dem.