Hyppää sisältöön

Lainsäädännön arviointineuvosto
Kuinka suuri vaikutus rajamenettelyn käyttöönottoa koskevalla esityksellä on turvallisuuteen?

valtioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 8.4.2024 12.26
Tiedote 153

Ulkomaalaislain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamista koskevasta lakiehdotuksesta saa käsityksen keskeisistä ehdotuksista ja siinä on arvioitu muutamia vaihtoehtoja.

Lakiehdotuksen esityksen tarkoituksena on tehdä tarvittavat muutokset ulkomaalaislakiin EU:n turvapaikkamenettelydirektiivin mukaisen rajamenettelyn käyttöön ottamiseksi Suomessa. Rajamenettely on turvapaikkamenettely, jossa tietyt kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset voidaan tutkia hakijoiden ollessa rajalla, kauttakulkualueella tai niiden läheisyydessä menettelyn ajan. Esityksellä uudistetaan myös nopeutettua turvapaikkamenettelyä koskeva ulkomaalaislain sääntely.

Lakiehdotuksessa tuodaan lyhyesti esille, miten Suomen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan toimintaympäristö on muuttunut oleellisesti. Arviointineuvosto katsoo, että lakiehdotuksesta ei saa riittävää käsitystä, miten se vaikuttaa turvallisuuteen ja toisaalta kuinka suuri vaikutus esityksellä on. Vähentääkö uusi menettely esimerkiksi perusteettomien turvapaikkahakemusten määrää? Lisäksi esitysluonnoksessa voisi kuvata, mitä riskejä ja haasteita voi liittyä siihen, jos turvapaikanhakijan lähtömaa ei suostu vastaanottamaan kansalaisiaan takaisin. 

Arviointineuvosto katsoo, että ehdotuksessa tulisi kuvata, kuinka nopeasti nykyisin turvapaikkahakemukset käsitellään ja toisaalta, mitä haasteita Maahanmuuttovirastolla ollut laissa säädetyissä enimmäiskäsittelyajoissa pysymisessä. Näin hahmottuisi paremmin, kuinka paljon prosessi nopeutuisi entisestä ja mitä riskejä käsittelyaikojen noudattamiseen voi sisältyä.

Arviointineuvosto pitää myönteisenä, että lakiehdotuksessa on esitetty vaikutuksia perus- ja ihmisoikeuksiin, kuten esimerkiksi liikkumisvapauteen, lapsen oikeuksiin ja oikeuksiin tehokkaista oikeussuojakeinoista. Esityksessä tulee vielä kuvata tiiviisti, millaisia arjen vaikutuksia haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset, kuten turvapaikanhakijat ja lapset kohtaavat ehdotetun menettelyn myötä verrattuna nykytilanteeseen tai suhteessa sisärajan yli tulleisiin hakijoihin. 

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu ulkomaalaislain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (hankenumero: SM033:00/2023), jonka sisäministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön sähköpostitse 22.3.2024.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa tyydyttävästi lainvalmistelun vaikutusarviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.   

Lisätietoja: johtava asiantuntija Annika Collin, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 589, arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 202, 

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.